Caiet de sarcini

Invitatie de participare

Model Contract

Model Formulare

 

Autoritatea contractantă A.N. APELE ROMANE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
MURES, str. Koteles Samuel, nr. 33, telefon: 0265-260289, 026-5265420, fax: 0265-264290,
0265267955, e-mail: licitatii@dam.rowater.ro, prin prezenta invităm operatorii economici
interesati să depună oferta pentru selectarea si atribuirea, prin achiziţie directă, cu
respectarea art. 7 din Legea 98/2016 si art.43 si art.45 din HG nr. 395/2016( cu modifica rile
ulterioare), a contractului de prestare, având ca obiect:
AMENAJAREA RÂULUI MUREŞ ÎN ZONA BARAJULUI DE PRIZĂ AZOMURES, JUDETUL MURES ”

Codul CPV 71241000-9 „Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize”
Valoarea estimată a achiziţiei: 252.100,84 lei fara TVA
Sursa de finantare : surse proprii/bugetul de stat
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestare
Criteriul de atribuire a contractului: Considerand faptul ca obiectul contractului ii constituie
prestarea de servicii intelectuale de natura elaborarii de proiecte tehnice si management in
sustinerea acestora, propunem criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ” conform
art.187,alin (3},lit {c) din Legea 98/2016 si art.32 din HG 395/2016 adica stabilirea ofertei
câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc
ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.