Caiet de sarcini

Invitatie participare

Autoritatea contractantă A.N.APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES, str. Koteles Samuel, nr. 33, telefon: 0265-260289, 026-5265420, fax: 0265-264290, 0265267955, e-mail: licitatii@dam.rowater.ro, prin prezenta invităm operatorii economici interesati să depună oferta pentru selectarea si atribuirea, prin achiziţie directă, cu respectarea art. 7 din Legea 98/2016 si art.43 si art.45 din HG nr. 395/2016( cu modificarile ulterioare), a contractului de prestare, având ca obiect:
.,Analize de risc- pentru 22 obiective din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mures”
Codul CPV 71317000-3 “Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor” Valoarea estimată a achiziţiei: 18.480,00 lei fara TVA
Sursa de finantare : surse proprii
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestare
Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scazut (fara TVA) aplicat ofertelor declarate admisibile.O oferta este declarata admisibilă dacă îndeplineşte toate condiţiile de admisibilitate care rezultă din Caietul de sarcini;
Termen de prestare: 30 zile de la semnare contract/emitere comanda;
Durata contractului: până la 31.12.2022