Mecanism economico-financiar

Mecanismul economic în domeniul apelor

Administraţia Naţională „Apele Române”, în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafață, naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, cât şi al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor și a instalațiilor, își constituie veniturile proprii dintr-o contribuție specifică de gospodărire a apelor, din plățile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din penalități specifice activității de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizațiile pe care le poate emite sau pe care este împuternicită să le emită, precum și din majorările de întârziere aplicate în conformitate cu prevederile legale în materie.

Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuții, plăți și penalități ca parte a modului de finanțare a dezvoltării domeniului și de asigurare a funcționării Administrației Naționale „Apele Române”. Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare/exploatare.

Conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd următoarele contribuţii specifice de gospodărire a apelor:

  • Contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resursă şi utilizatori;
  • Contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă;
  • Contribuţia pentru potenţialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
  • Contribuţia pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile şi malurile cursurilor de apă.

Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate, atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, cât și pentru concentrațiile de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă

Cuantumul contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor și penalităților este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107 din 2002 și se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor.

Dreptul de a utiliza resursele gestionate de Administrația Națională „Apele Române”, ca instituție publică, se obține în baza abonamentului de utilizare/exploatare încheiat cu operatorul unic. Administrația Națională „Apele Române” va încheia abonament de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apă, conform solicitării acestora, în limitele prevederilor din actele de reglementare a folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prestate de Administrația Națională „Apele Române”, prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Anexa nr. 4 pct. II, tarifele se stabilesc prin negociere directă între unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi utilizatori. Prestarea serviciilor comune de gospodărire a apelor se face pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii.

Utilizatorii de apă trebuie să depună la Administrația Bazinală de Apă Mureș sau, după caz, la unitățile sale din subordine, în funcție de locul unde își desfășoară activitatea, documentele necesare în vederea obținerii actelor de reglementare. În vederea depunerii actelor necesare reglementării (avizare, după caz, autorizare), utilizatorii de apă vor consulta:

DESPRE NOI