SGA Mureș

Administrația Națională Apele Române
Administrația Bazinală de Apă Mureş
Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş
Strada Aleea Carpaţi, nr. 61, Târgu-Mureș
Tel: 0265/214610; Fax: 0265/215079
e-mail: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Date Generale

Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş, subunitate teritorială a Administrației Bazinale de Apă Mureş, respectiv a ANAR, instituție publică de interes național administrează bunuri din domeniul public al statului și are în proprietate bunuri situate în bazinul hidrografic superior al râului Mureş, pe o suprafaţă de 11817 kmp, reprezentând circa 43 % din totalul bazinului.

Lungimea totală a cursurilor de apă codificate din bazinul superior al râului Mureş în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş este de 4691 km din care:

 • diguri aflate in administrare: 464,83 km
 • regularizari de cursuri de apa: 705,115 km
 • consolidari: 308,922 km

S.G.A. Mureş îşi desfăşoară activitatea pe raza a şase judeţe ( MS, HR,SB, BN, BV, CJ ) şi are în structura sa următoarele subunităţi:

– Sistemul Hidrotehnic Târgu Mureş –Târgu-Mureş
– Sistemul Hidrotehnic Reghin – Reghin
– Sistemul Hidrotehnic Sighişoara – Albeşti
– Sistemul Hidrotehnic Târnăveni
– Sistemul Hidrotehnic Mediaş
– Sistemul Hidrotehnic Gheorgheni
– Staţia hidrologică Târgu-Mureş
– Staţia hidrologică Sighişoara
– Staţia hidrologică Topliţa
– Atelier Mecanic Târgu-Mureş, autorizat R.A.R cu autorizatia tehnica nr. 28305

Infrastructura Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş se compune în principal din:

– Acumulări permanente
– Acumulări nepermanente
– Baraje de priză şi prize de apă
– Lucrări de îndiguire şi regularizare
– Noduri hidrotehnice
– Staţii de pompare
– Derivaţii şi aducţiuni
– Microhidrocentrale
– Staţii hidrometrice şi posturi pluviometrice

Reţeaua hidrografică aflată în administrarea sistemelor hidrotehnice componente ale S.G.A. Mureş este următoarea:

În administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş se află un total de 14 acumulări şi baraje de priză  ( din care 1 în construcţie ):

– 3 acumulări permanente
– 4 acumulări nepermanente
– 7 baraje de priză şi prize de apă

Acestea se află repartizate în teritoriu, după cum urmează:

Sistem Hidrotehnic Acumulare/baraje
Tg. Mureş

– Baraj de priză 1 Tg. Mureş – MHC 0,9 MW

– Baraj de priză 2 Tg. Mureş

– Priza Luduş şi Staţia de pompare

– Baraj de priză Cipău

– Acumulare nepermanentă Valea

Reghin – Baraj de priză Gurghiu
Sighișoara

– Acumulare nepermanentă Vânători

– Acumulare permanentă Zetea

– Baraj și priza de apă Albeşti

Târnăveni

– Acumulare permanentă Bezid – MHC 0,9 MW

– Acumulare nepermanentă Bălăuşeri

Mediaș

– Acumulare permanentă Ighiş

– Acumulare nepermanentă Nemşa

– Baraj priză Copşa Mică

 

 DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MUREŞ

subunitate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureş este gestionarul  resurselor de apă de suprafaţă şi subteran din  Bazinul Hidrografic Mureşul Superior.

În vederea asigurării unor servicii de cât mai bună calitate şi a satisfacerii pe deplin a cerinţelor clienţilor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş, prin Administrația Bazinală de Apă Mureş, implementează  un Sistem de Management al Calităţii, în conformitate cu standardul  ISO 9001:2000,

 

Principiile pe care se bazează activitatea  Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş sunt:

Ø      Dezvoltarea durabilă a utilizării şi valorificării resurselor de apă;

Ø      Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor oferite;

Ø      Seriozitate, corectitudine şi promtitudine în asigurarea serviciilor;

Ø      Consolidarea încrederii beneficiarilor serviciilor de gospodărire a apelor, a utilizatorilor potenţialelor resurse de apă şi a partenerilor implicaţi în gestionarea  resurselor de apă;

Ø      Loialitate faţă de Autoritatea Centrală de Gospodărire a Apelor și Administrația Bazinală de Apă Mureş.

Obiectivele strategice ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş sunt:

Ø      Protecţia, conservarea şi restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice, pentru atingerea stării bune a apelor;

Ø      Asigurarea exploatării în siguranţă a lucrărilor din infrastructura sistemului de gospodarire a apelor, în vederea evitării întreruperii serviciilor specifice de gospodărire a apelor şi a unor calamităţi cauzate de fenomene hidro-meteorologice extreme sau accidente la lucrări hidrotehnice;

Ø      Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi beneficiarilor de servicii specifice de gospodărire a apelor;

Ø      Îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de muncă pentru personalul din cadrul unității;

Ø      Promovarea de lucrări de investiții noi cu rol de apărare împotriva inundațiilor și de modernizare a construcțiilor și instalațiilor existente de asigurare a serviciilor de gospodărire a apelor pentru toți utilizatorii resurselor de apă;

Ø      Implementarea directivelor si reglementărilor Uniunii Europene în domeniul apelor, conform Directivei Cadru a Uniunii Europene nr. 60/2000;

Ø      Creşterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodărire a apelor;

Ø      Asigurarea permanentă a capacităţii de transport a albiilor cursurilor de apă prin efectuarea de lucrări de decolmatare şi reprofilare cu sprijinul autorităţilor locale;

Ø      Funcţionarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Sistemului de Gospodărirea a Apelor Mureş în conformitate cu cerinţele standardului  ISO 9001: 2000.

Pentru respectarea principiilor şi atingerea obiectivelor menţionate, managementul organizaţiei se implică direct în asigurarea respectării şi satisfacerii aşteptărilor beneficiarilor noştri, respectarea cerinţelor legale şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii.

 

PRINCIPALELE LUCRĂRI HIDROTEHNICE S.G.A. MUREŞ

BARAJE

În bazinul hidrografic Mureş din cadrul S. G. A. Mureş sunt:

– 51 lacuri de acumulare –  din care 18 cu un volum mai mare de 1 milion de metrii cubi sau cu o înălţime mai mare de 5 m.

În cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureş, SGA Mureş administrează:

– 3 acumulări permanente
– 4 acumulări nepermanente
– 8 baraje de priză

Acumulări permanente în administrarea A.N.” Apele Române ”-
Administrația Bazinală de Apă Mureş
Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş

Nr.

crt

DENUMIRE

OBIECTIV

Curs de Apă Volum
Jud total
( mil.mc )
1 ZETEA Tarnava Mare HR 43,00
2 BEZID Cuşmed MS 31,00
3 IGHIŞ Ighiş SB 13,4
Volum total (mil. mc) 87,4

 

Acumularea permanentă Zetea

Amplasament: râul Târnava Mare la cca. 8 km amonte de comuna Zetea, judeţul Harghita

Folosinţe:

–          suplimentarea debitelor pe râul Târnava Mare
–          atenuarea viiturilor
–          alimentarea cu apă a localităţilor din aval
–          producerea energiei electrice

Date generale:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă B –  categorie de importanţă deosebită
 • Vt = 44,1 mil. mc
 • Vu = 14,4 mil. mc
 • Vat = 18,4 mil. mc
 • VNNR = 16,5 mil. mc
 • SNNR = 137 ha
 • Tip baraj: pământ cu nucleu de argilă şi balast
 • Lungimea frontului de barare: 550 m
 • Hb = 48,0 m
 • Qg.f. = 50 mc/s
 • Tip descărcător ape mari: pâlnie – Qmax = 549 mc/s la 0,1%

Acumularea permanentă Bezid

Amplasament: pârâul Cuşmed, afluent de stânga a râului Târnava Mică la 1,5 km de confluenţa, în aproprierea localităţii Sângeorgiu de Pădure, jud. Mureş

Folosinţe:

–          suplimentarea debitelor pe r. Târnava Mică
–          atenuarea viiturilor
–          producere de energie

Date generale:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă B –  categorie de importanţă deosebită
 • Vt = 31,0 mil. mc
 • Vu = 14,0 mil. mc
 • Vat = 16,0 mil. mc
 • VNNR = 15,0 mil. mc
 • SNNR = 184 ha
 • Tip baraj: pământ cu nucleu de argilă şi prisme de stabilitate din pietriş si balast
 • Lungimea frontului de barare: 670 m
 • Hb = 29,0 m
 • Qg.f. = 50 mc/s
 • Tip descărcător ape mari: deversor lateral de tip Keuttner – Qmax = 182 mc/s la 0,1%

Acumularea permanentă Ighiş

Amplasament: pârâul Ighiş, afluent de stânga a râului Târnava Mare la cca. 2km de confluență în aproprierea localității Mediaș, jud. Sibiu

Folosinţe:

– alimentarea cu apă industrială a S.C. Sometra S.A. Copşa Mică (900 l/s) şi a oraşului Copsa Mica  (70 l/s)
– suplimentarea nivelului in lacul Ighis
– atenuarea viiturilor

Date generale:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 • Vt = 13,4 mil. mc
 • Vu = 9,8 mil. mc
 • Vu restricţionat = 4,6 mil. mc
 • Vat = 1,15  mil. mc
 • VNNR = 10,15 mil. mc
 • VNNR restricţionat = 4,96 mil. mc
 • SNNR = 93 ha
 • Tip baraj: pământ de tip neomogen cu nucleu central de argilă
 • Hb = 36,0 m
 • Qg.f. = 13mc/s ( Capacitatea de evacuare a golirii de fund la NNR )
 • Lungimea frontului de barare: 475 m
 • Tip descărcător ape mari: pâlnie deversoare dublă – Qmax = 132 mc/s la 0,1%
 • Conducta de aducţiune – refulare: Φ 1000 mm din metal şi tuburi Premo, din casa vanelor pe o lungime de 8 km la staţia de pompare Copşa Mică

Acumulare nepermanentă Vânători

Amplasament: râul Târnava Mare, în zona localităţilor Vânători şi Albeşti, la cca.  9 km de municipiul Sighişoara, judeţul Mureş

Rol:

– atenuarea viiturilor

Date generale:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 • Vt =  25,0 mil. mc
 • Vat = 25,0 mil mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 1755 kmp
 • Debitul mediu multianual = 9,8 mc/s
 • Tip baraj: deversor
 • Hb = 24,0 m
 • Diguri: L = 11,65 km
 • Descărcători:
 • 4 ferestre de golire prin care se evacuează un debit maxim de 340 mc/s;
 • 2 ferestre deversoare prin care se evacuează un debit maxim de 760 mc/s.
 • deversorul lateral (L = 130 m) pentru accesul şi stocarea controlată a apelor în incinta laterală;

Acumulare nepermanentă Bălăuşeri

Amplasament: râul Târnava Mică, în zona loc. Bălăuşeri

Rol:

– atenuarea viiturilor

Date generale:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 • Vt = 24,5 mil. mc
 • V acumulat sub cota crestei deversorului lateral: 11,5 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat: 1121 kmp
 • Baraj de tip deversor din beton
 • Hmax = 19 m
 • Lungimea coronamentului: 20,5 m
 • Lăţimea coronamentului: 5 m
 • Suprafaţa amenajării: 325 ha

Acumulare nepermanentă Valea

Amplasament: râul Niraj, afluent de stânga al râului Mureş în zona localităţii Miercurea Nirajului, judeţ Mureş

Rol:

– atenuarea viiturilor

 • Clasa a III-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 • Vt = 5,6 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 240 kmp
 • Baraj frontal din materiale locale
 • Cotă coronament baraj = 362 mdM
 • Lungime coronament = 1273,5 m
 • Lăţime coronament = 5 m
 • H maxim = 14 m

Volum depuneri corp baraj cca. 400.000 mc

Acumulare nepermanentă Nemşa

Amplasament: pârâul Moşna, afluent de stânga al râului Târnava Mare, la cca. 4 km amonte de municipiul Mediaş, județ Sibiu

Rol:

– atenuarea viiturilor

 • Clasa a II-a de importanţă
 •  Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 • Volum max. la asigurare 0,1% = 7,94 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 55 kmp
 • Hmax = 21,3 m
 • Lungimea la coronament = 486 m
 • Lăţime coronament = 5 m
 • Tip baraj: omogen din nisipuri argilo-prăfoase

Baraje de priză

Denumire Jud. An PIF Curs de apa
Gurghiu MS 1975 Gurghiu
Târgu Mureş nr.1 MS 1916 Mureş
Târgu Mureş nr.2 MS 1976 Mureş
Iernut MS 2004 Mureş
Luduş MS 1985 Mureş
Albeşti MS 1971 Târnava Mare
Copşa Mică SB 1961 Târnava Mare

Barajul de priză nr. 1 Târgu Mureş

Amplasament: râul Mureş, în nordul municipiul Târgu Mureş, hm 1930 de la izvor, judeţ Mureş

Funcţiunea amenajării:

– de a asigura captarea apei brute pentru:
– alimentarea staţiei de tratare a municipiului Târgu Mureş
– alimentarea cu apă industrială a S.C. Mobex S.A. şi S.C. Electromureş S.A.
– alimentarea cu apă brută a complexului sportiv şi de agrement Weekend
– captarea apei pentru producerea energiei electrice
– atenuarea viiturilor: – barajul poate tranzita 1150 mc/s

 •  Nodul hidrotehnic se compune din:

–          Baraj frontal cu stavilă
–          Disipator de energie
–          Descărcător de ape mari
–          Canalul turbinei cu lungimea de 1534 m

 •  Clasa a II-a de importanţă
 • nivel NRN = 312,06 mdMB
 • VNNR = 0,8 mil. mc
 • baraj = 11,5 m
 • Suprafaţa bazinului de recepţie = 3750 kmp
 • Pentru tranzitarea viiturilor maxime cu asigurarea de 0,1 % un rol important îl are deversorul lateral, amplasat pe malul drept, care intră în funcţiune la debite mai mari de 500 mc/s.

Barajul de priză nr. 2 Târgu Mureş

Amplasament: râul Mureş, în sud-estul municipiul Târgu Mureş, hm 1934 de la izvor, judeţ Mureş

Funcţiunea amenajării:

– de a asigura captarea apei brute pentru:
– alimentarea cu apă industrială a S.C. Azomureş S.A., SNGN Romgaz S.A. Sucursala Târgu Mureş, SNTFM CFR Marfă S.A. – Depoul Târgu Mureş, Serele de flori ale Primăriei Târgu Mureş.
– atenuarea viiturilor: – barajul poate tranzita 1960 mc/s

 • Componente:

– baraj frontal de tip mobil din beton armat, 7 deschideri de 14 m şi 2 deschideri de 4 m lăţime
– priză de apă combinată cu   deznisipatorul, face corp comun cu culeea stângă a barajului
– echipament hidromecanic reprezentat prin stavile segment acţionate electromecanic

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Debitul mediu multianual în secţiune = 39 mc/sec
 • Debit captat = 3,6 mc/sec
 • nivel NNR = 306,17 m
 • baraj = 11,5 m
 • Lungime coronament 130 m

Priză  de apă  Luduş

Amplasament: râul Mureş, mal stâng, în zona localităţii Luduş, judeţ Mureş

Funcţiunea amenajării:

– de a asigura captarea şi pomparea debitelor necesare pentru:
– alimentarea platformei industriale cca. 400 mii mc/an
– irigaţii în zonă 4,4 mii mc/an

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Captare de mal cu camere şi prag de fund
 • Componente:

– prag de fund cu profil hidrodinamic, din beton armat pe lungimea de 50 m transversal râului şi cu înălţimea de 3,7 m din fundaţie – cota 263,60 mdMB la creasta deversoare – cota 267,30 mdMB
– priză de apă compusă din canalul de aducţiune de 4 m lăţime şi 28 m lungime, deschisă în aval cu stavilă deversoare metalică 4 x 1,8 m, acţionată electromecanic, 2 camere de deznisipare şi camera sorburilor.
– Staţia de pompare echipată cu electropompe având debitul total instalat de 1000 mc/h

Barajul de priză Cipău

Amplasament: râul Mureş, amonte de oraşul Iernut, judeţ Mureş

Funcţiunea amenajării:

– alimentarea staţiei de tratare a oraşului Iernut şi a localităţilor zonale
– alimentarea cu apă a industriilor
– alimentarea cu apă pentru irigaţii în zonă

 •  Se compune din:

– baraj priză şi pod rutier între localităţile Iernut , Oarba de Mureş şi Sfântu Gheorghe
– camera de captare având lăţimea de 17,5 m şi lungimea de 22,8 m
– conductă de aducţiune apă

 • Clasa a III-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 • Priza asigură 850 l/sec apă
 • Podul rutier se compune din 5 deschideri având deschiderea totală de 72 m şi lăţimea de 9,4 m
 • Barajul frontal este construit din beton armat cu 2 deschideri de spălare amonte-aval pe o lungime de 30m
 • Înălţimea maximă a barajului este 3,5 m
 • Capacitatea staţiei de pompare este de 450 l/sec

Barajul de priză Gurghiu

Amplasament: râul Gurghiu, afluent de stânga al râului Mureş la cca. 1 km amonte de confluenţă, lângă municipiul Reghin, judeţ Mureş

Funcţiunea amenajării:

– alimentarea staţiei de tratare a municipiului Reghin
– asigurarea debitului de 0,5 mc/s pe canalul Gurghiu pentru agenţii economici riverani

 • Nodul hidrotehnic este compus din:
  • baraj frontal tip cuvă
  • pile şi radier din beton
  • apărări de maluri, disipator de energie
  • priză şi deznisipator
  • construcţie de deviere a debitului de servitute
  • echipament hidromecanic, stavile segment şi o stavilă plană cu clapet
 •  Clasa a II-a de importanţă
 •  Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 •  nivel NNR = 373,65 m
 •  H baraj = 12,85 m
 •  Lungimea frontului de barare 42 m

Barajul de priză Albeşti

Amplasament: râul Târnava Mare, amonte de municipiul Sighişoara şi aval cu 300 m de acumularea nepermanentă Vânători, judeţ Mureş

Funcţiunea amenajării este de a asigura captarea şi pomparea debitelor necesare pentru:

– alimentarea staţiei de tratare a municipiului Sighişoara si a comunelor Daneş şi Albeşti

– alimentarea platformei industriale a municipiului Sighişoara

 • Nodul hidrotehnic este compus din:
  • baraj stăvilar din beton armat, tip cuvă, realizat cu 2 deschideri deversoare echipate cu stavile segment 13×2 m şi o deschidere de spălare în faţa prizei echipată cu stavilă plană cu clapet 4×2,4m, pentru repararea avariilor la stavile sunt prevăzute batardouri în amonte
  • baraje (diguri) laterale care sunt realizate diguri insubmersibile având rol de păstrare a stabilităţii cursului râului şi dirijarea apelor către priză în perioade de ape mari
  • priză de apă amplasată pe malul stâng, pentru captarea debitului de 360 l/s şi se continuă cu următoarele: camere de reţinere a pietrişului, deznisipatoare şi camera de încărcare
  • Staţia de pompare echipată cu o pompă de serviciu VDF 400 cu 333 l/s debit instalat şi 2 pompe MV 400 cu debit instalat 333 l/s fiecare
 • Clasa a II-a de importanţă
  •  Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
  •  H baraj = 13,6 m
  •  Lungimea frontului de barare 36,5 m

Barajul de priză Copşa Mică

Amplasament: râul Târnava Mare, amonte de oraşul Copşa Mică, judeţ Sibiu

Funcţiunea amenajării este de a asigura captarea şi pomparea debitelor necesare pentru:

– suplimentarea stocului de apă din lacul Ighiş

– alimentarea platformei industriale S.C. Sometra S.A. Copşa Mică

 •  Nodul hidrotehnic este compus din:
  • baraj stăvilar din beton armat, tip mobil, realizat cu 3 deschideri deversoare echipate cu stavile segment 13×2 m şi o deschidere de spălare în faţa prizei echipată cu stavilă plană cu clapet 4×2,4m, acţionate electromecanic
  • baraje (diguri) laterale care sunt realizate pe lungimile de 170 m pe malul drept şi 605 m pe malul stâng
  • priză de apă amplasată pe malul stâng, pentru captarea debitului de 900 l/s şi se continuă cu următoarele: camere de reţinere a pietrişului, deznisipatoare (4 compartimente) şi camera de încărcare
  • Staţia de pompare echipată cu o pompă de serviciu VDF 400 cu 333 l/s debit instalat şi 2 pompe MV 400 cu debit instalat 333 l/s fiecare
  • Conducta de aducţiune – refulare pe un traseu de 8 km, de la staţia de pompare Copşa Mică la barajul Ighiş, este realizată din tronsoane de conductă metalică şi tuburi Premo Φ 1000 mm
 •  Clasa a II-a de importanţă
 •  Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normală
 •  H baraj = 13,6 m
 •  Lungimea frontului de barare 49 m

 

EVOLUTIA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL din spaţiul bazinului hidrografic al S.G.A. Mureş

Informaţia este pentru manager cea mai importantă resursă deoarece permite adoptarea deciziei corecte privind gospodărirea  cantitativă şi  calitativă a  resurselor de apă sau a luării măsurilor optime pe perioada fenomenelor deosebite: inundaţii, secetă, gheţuri, poluări accidentale, avarii şi accidente ale construcţiilor hidrotehnice.

Modul de vehiculare al informaţiilor în B.H. Mureş al SGA Mureş a cunoscut cea mai spectaculoasă evoluţie în ultimul deceniu, pe măsura evoluţiei sistemelor de comunicaţii şi a cerinţelor dictate  de problemele complexe pe  care le reclamă gospodărirea  cantitativă şi  calitativă a  resurselor de apă. Astfel, au luat naștere o serie de proiecte cu finanțare europeană:

Proiectul DESWAT – “Destructive Water Abatment and Control”

Gandit si implementat pentru reducerea impactului inundaţiilor prin asigurarea veghii hidrologice continue asupra raurilor si prognozarea viiturilor.

Obiectivele principale:

 • îmbunătăţirea capacităţii si a vitezei de prognozare;
 • îmbunătăţirea preciziei de prognozare;
 • utilizarea facilitaţilor proiectului SIMIN (Sistem National Integrat Meteorologic);
 • evaluarea pagubelor potenţiale – costuri, in cazul inundaţiilor.

WATMAN este un proiect prin care se pune in aplicare strategia naţională de managementul apelor în caz de dezastre. Acest proiect va integra datele rezultate ale proiectelor SIMIN si DESWAT în curs de implementare creându-se posibilitatea realizării în final a Sistemului integrat informaţional decizional în caz de urgență cauzată de ape. Cele două proiecte, menţionate mai sus, vor elabora prognoze meteorologice si hidrologice care vor reprezenta datele de intrare pentru proiectul WATMAN in vederea optimizării sistemului de management al apelor.

Prin intermediul acestui proiect se vor putea realiza următoarele:

 • Utilizarea optima a resurselor de apa la nivel bazinal si naţional;
 • Asigurarea/alocarea optima a resurselor de apa la nivel bazinal si naţional din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 • Gestionarea optima a infrastructurii de gospodărirea apelor in caz de dezastre;
 • Optimizarea exploatării lucrărilor hidrotehnice;
 • Armonizarea exploatării lucrărilor hidrotehnice si a resurselor de apa în conformitate cu Directiva Cadru a UE si Directiva Viituri;
 • Realizarea unui sistem de alarmare rapida a populaţiei in caz de dezastre;
 • Reducerea pagubelor materiale si de vieţi umane în caz de urgenta;
 • Evaluarea rapida a pagubelor produse de inundaţii, poluări accidentale si secete;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor internaţionale ale României prin respectarea acordurilor bilaterale in domeniul apelor

Wims – Water Information Management System

Scopul proiectului este dezvoltarea capacitatii sistemului national informational in domeniul apelor in vederea:

–         Imbunatatirii abordarii integrate a managementului de apa;
–         Imbunatatirii comunicarii, culturii si performantei organizationale;
–         Oferirii accesului pentru public la informatie si la rapoartele relevante din domeniul apei.
–         Imbunatatirea capabilitatii infrastructurii IT&C
–         Imbunatatirea abordarii integrate a managementului de apa, prin implementarea aplicatiilor la nivelul SCAR, DA si INHGA: HydroMap, Portal organizational intern, Managementul documentelor si fluxurilor de lucru (DWFA), Raportare si extragere de informatie utila in mod centralizat (MIS), Integrarea cu aplicatiile existente (Dispecer si QUAL), ArcHydro si Mike Basin ca modele de date utilizate in simulari,
–         Oferirea accesului pentru public la informatie si la rapoartele relevante din domeniul apei
–         Imbunatatirea comunicarii, culturii si performantei organizationale:
–         Integrarea intr-un sistem informatic coerent, eficient si eficace

Activitatea de gestionare a resurselor de apă

 • Administrarea resurselor de apă prin aplicarea metodologiilor actelor normative şi prescripţiilor tehnice privind folosirea, protecţia şi conservarea resurselor de apă
 • Monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor pe raza Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş
  • Monitoringul calitativ
   • – monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă se realizează pe 47de secţiuni, din care 36 de secţiuni de supraveghere
   • -monitorizarea surselor de apă folosite în scop potabil (prize de apă)-19 secţiuni de potabilizare
   • -analiză fizico-chimică şi biologică  a 3 lacuri de acumulare :Bezid, Ighiş şi Zetea
  • Monitoringul cantitativ – la cca 400 de folosinţe de apă se urmăreşte volumul  de apă captat şi evacuat(balanţa apei)
   • Urmărirea asigurării volumelor de apă brută la folosinţe

– Nu a fost necesară aplicarea planurilor de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare.
– Pentru toate tipurile de folosinţe au fost asigurate integral volumele de apă în sistemele centralizate de alimentare cu apă.
– S-au asigurat volumele solicitate pentru irigarea culturilor agricole la nivelul necesarului de apă solicitat.

 • Fundamentarea contractării serviciilor de gospodărire a apelor conform prevederilor din abonamentele de utilizare/exploatare a resursei de apă desfăşurată la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş
 • Întocmirea rapoartelor lunare privind starea calităţii apelor şi transmiterea lor către Agenţiile de Protecţie a Mediului
 • Contribuţie  la elaborarea planului de gospodărire integrată cantitativă şi calitativă a apelor
 • Participarea la acţiuni privind protecţia calităţii apelor  şi urmărirea îmbunătăţirii continue a calităţii apei în sursă
 • Monitorizarea şi penalizarea  reprezentanţilor juridici ai folosinţelor de apă care au un impact negativ asupra mediului după principiul „POLUATORUL PLĂTEŞTE”
 • Implemetarea Directivelor Cadru al U.E. în domeniul gospodăririi apelor
 • Participarea la elaborarea strategiilor de prevenire şi control a poluării apelor subterane
 • Realizarea obiectivelor care revin din Planul de management al bazinului hidrografic Mureş în vederea atingerii obiectivului de mediu pentru ape –„stare ecologică bună”
 • Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu ISO 9001/2008
 1. 3. ACTIVITĂŢI DE INSPECŢIE
 • raportarea  săptămânală a controalelor de fond
 • raportarea lunară a  controalelor efectuate la folosinţele cu potenţial mare de poluare
 • raportarea lunară a controalelor de urmărire a realizărilor contractuale
 • raportarea lunară a controalelor privind salubrizarea şi igienizarea cursurilor de apă
 • raportarea lunară a contravenţiilor
 1. RAPORTĂRI
 •  raportarea lunară privind stadiul lucrărilor cu fonduri ISPA
 • verificarea Proceselor verbale de consum(anexa nr.6) şi întocmirea trimestrială a Balanţei Apei
 • raportarea trimestrială a stadiului realizării măsurilor din programele de etapizare
 • raportarea lunară, respectiv trimestrială al  stadiul de realizare a lucrărilor de investiţii  privind lucrările de alimentare cu apă, canalizare şi epurare apelor uzate
 • verificarea şi întocmirea fişelor de necesar de apă care stau la baza încheierii contractelor
 • urmărirea realizării Planului de hidrometrie de exploatare
 • raportarea săptămânală privind realizarea unui obiectiv principal conform Programelor de etapizare  şi investiţii pe linie de canalizare şi staţii de epurare

Biroul apărare – cadastru și patrimoniu

Urmăreşte, coordonează şi contribuie în mod direct, în baza actelor de reglementare legală şi a metodologilor stabilite, la:

– elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, precum şi acordă asistenţă tehnică utilizatorilor de apa şi comisiile locale la elaborarea planurilor proprii de apărare;
– aplicarea strategiei naţionale şi coordonarea tehnică de specialitate la nivel bazinal a acţiunilor preventive şi operative pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi a fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale, a folosinţelor de apa;
– constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor
– organizarea, păstrarea, gestionarea şi ţinerea la zi a Cadastrului Apelor din Românie subsistem a Fondului Naţional de Date de Gospodărire a Apelor, prin inventarierea sistematică a datelor referitoare la reţeaua hidrografică, a lucrărilor constituite pe ape sau care au legătura cu apele, în conformitate cu cerinţele impuse de gospodărirea unitară, raţională şi complexă a apelor
– inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului din domeniul public de interes naţional aflat în administrarea instituţiei respectiv a patrimoniului propriu
– executarea de lucrări topografice pentru satisfacerea necesităţilor proprii, specifice domeniului apelor

Atelierul Mecanic

–         Întreținerea, repararea și funcționarea în cele mai bune condiții a parcului auto și utilajelor
–         Asigurarea suportului tehnic necesar realizării planului tehnic, precum și a intervențiilor în caz de forță majoră.
–         Elaborarea planului de achiziții de noi autovehicule si utilaje, contribuind la imbunătățirea calității și eficienței lucrărilor efectuate.

Achiziții

–         Întocmirea şi urmărirea realizării programului de achiziţii publice, pentru lucrări şi servicii în limita plafoanelor stabilite prin legislaţia în vigoare
–         Estimarea valorii lucrărilor de construcţii în vederea stabilirii procedurii de achiziţie publică, conform legilor în vigoare
–         Elaborarea notei de fundamentare privind lucrările de reparaţii executate de terţi, caiete de sarcini, pentru lucrările ce urmează a fi licitate
–         Studiul pieţei pentru alegerea soluţiei tehnologice cea mai avantajoasă, din punct de vedere valoric şi calitativ
–         Urmărirea pe teren a stadiului execuţiei lucrărilor
–         Urmărirea şi contribuţia la întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor

Activitatea de inspectie:

Compartimentul controlează pe întreg teritoriul de pe raza de activitate a Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş, modul în care sunt respectate de către persoanele juridice sau fizice legile si reglementările în vigoare din domeniul gospodăririi apelor.

Dă curs sesizărilor si reclamaţiilor care au legătură cu apele si le soluţionează în urma deplasării pe teren

La anunţarea unei poluări accidentale se deplasează la faţa locului luând măsuri de stopare şi de atenuare  a efectelor poluării precum si de sancţionare a celor vinovaţi, potrivit legii.

Constată abaterile de la normele legale în vigoare si aplică sancţiuni contravenţionale în domeniul apelor sau sesizează organele de cercetare penală, după caz.

În urma activităţii de controale conform planificării anuale se raportează către DA Mureş următoarele:

– săptămânal, activitatea de controale la folosinţele de apă
– săptămânal, poluările accidentale
– lunar, situaţia sancţiunilor si contravenţiilor
– lunar, controalele de urmărire a producţiei
– trimestrial, situaţia privind realizarea programelor de etapizare
– trimestrial, situaţia privind reinventarierea folosinţelor consumatoare de apă
– trimestrial, situaţia privind lucrările de investiţii (anexa 1, 2, 3 si 4)
– trimestrial, situaţia privind actele de reglementare la folosinţele de apă
– trimestrial, situaţia privind zonele de protecţie la alimentările de apă în scop potabil

Mecanizare – Energetic, urmăreşte:

–          consumurile de energie electrică, termică şi de gaz metan, apă potabilă etc. în vederea optimizării consumurilor şi reduceri risipei de orice fel.
–          analizează deficienţele din sistemele de alimentare cu energie electrică, termică şi de gaz metan, apă potabilă etc. pentru eliminarea acestora.
–          asigură întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumurile de energie şi instalare de noi consumatori energetici.
–          întocmeşte  formularele legale pentru propunerile de casare primite de la comisiile de inventariere a subunităţilor din teritoriu şi le înaintează pentru a fi aprobate.
–          întocmeşte împreună cu serviciile interesate dosarele de casare a mijloacelor fixe aprobate pentru casare, urmăreşte valorificarea acestora şi scoaterea lor efectivă din evidenţele contabile.

Securitate şi sănătate în muncă, Situaţii de urgenţă

–          participă împreună cu comisiile nominalizate la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloacele de muncă-echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă-posturi de lucru.
–          participă împreună cu comisiile nominalizate la elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi ale locurilor de muncă-posturilor de lucru.
–          participă la elaborarea, actualizarea  planului de prevenire şi protecţie şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute.
–          elaborează un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, urmăreşte respectarea tematicii pentru toate fazele de instruire a respectării periodicităţii stabilite pentru fiecare loc de muncă, verifică însuşirea cunoştinţelor necesare conform programelor de instruire-testare elaborate.
–          verifică existenţa organizării apărării împotriva incendiilor şi respectarea prevederilor din planul de organizare împotriva incendiilor.
–          urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor etc.

Exploatarea și siguranța lucrărilor

Activitatea de exploatare are menirea să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la lucrările hidrotehnice din administrare, astfel încât să asigure:

–          menţinerea capacităţilor funcţionale la parametrii proiectaţi
–          menţinerea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare
–          prevenirea degradărilor, avariilor

Activitatea de întreţinere şi igienizare a cursurilor de apă cuprinde un ansamblu de măsuri şi lucrări în vederea realizării unor albii stabile pentru protejarea localităţilor, terenurilor riverane, obiectivelor sociale şi economice.

În vederea desfăşurării unei activităţi optime, în fiecare an se elaborează un program al activităţii de gospodărire a apelor pe nivel de S.G.A. Programul este structurat şi conţine indicatori valorici şi fizici.

Stadiul de derulare al programului se urmăreşte şi se raportează lunar la D.A.