SGA Hunedoara

Administrația Națională Apele Române
Administrația Bazinală de Apă Mureş
Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara
str.dr. Victor Şuiagă, nr.9, Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0254/211773, 0254/215740; Fax: 0254/211536
e-mail: dispecer.sgahd@sgahd.dam.rowater.ro

În calitate de subunitate a Administraţiei Naţionale “Apele Române”  Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara reprezintă autoritatea investită cu aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Mureş în judeţul Hunedoara, şi are ca principal obiect de activitate:

 • aplicarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, precum şi a programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă;
 • administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor;
 • gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane cu potenţialele lor naturale şi a fondului naţional de date din domeniu.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara are în administrare:

 • 2112 km  cursuri de apă (19,6% din reţeaua hidrografică a    bazinului hidrografic Mureş)
 • 114 km  lungimea râului Mureş în judeţul Hunedoara (15% din lungimea sa pe teritoriul Administrației Bazinale de Apă Mureș
 • 5260 kmp  suprafaţă bazin hidrografic (18,6% din suprafaţa administrată de Administrația Bazinală de Apă Mureș)
 • 66,7 km  diguri de apărare împotriva inundaţiilor
 • 143,6 km  regularizări de râuri
 • 74,1 km  consolidări de maluri
 • 1  acumulare permanentă cu baraj din beton în arc – Acumularea Cinciş

Organizare

SGA Hunedoara are în componenţa sa următoarele compartimente:

Conducere
– Director
– Inginer şef
– Contabil şef
Gestiunea Resurselor de Apă
Inspecția Teritorială a Apelor
Exploatare Lucrări Hidrotehnice – Apărare, Patrimoniu, Cadastru
Dispecerat
Laborator
Financiar contabilitate
Resurse umane, relaţii cu publicul, juridic, administrativ
Achiziţii lucrări şi servicii specifice
Stația hidrologică Deva
Mecanizare
Sisteme hidrotehnice
Sistem hidrotehnic Deva având în componență trei formații de lucru:
– Formaţia Ilia
– Formaţia Deva
– Formaţia Orăştie
Sistem hidrotehnic Cerna-Strei având în componență două formații de lucru:
– Formaţia Haţeg
– Formaţia Baraj Cinciş

 

Activităţi

Gestiunea Resurselor de Apă

 • Efectuarea de controale la agenţii economici cu surse potenţiale de poluare semnificative
 • Efectuarea de controale de fond la folosinţele de apă
 • Efectuarea de controale pentru urmărirea şi verificarea producţiei
 • Aplicarea de penalităţi pentru agenţii economici care nu se încadrează în prevederile actelor de reglementare
 • Solicitarea reactualizării planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la agenţii economici cu potenţial mare de poluare
 • Contribuie la elaborarea planurilor de restricţii la nivelul bazinului
 • Asigurarea volumelor de apă brută la folosinţe, conform balanţei
 • Reautorizarea tuturor folosinţelor de apă din bazin
 • Continuarea activităţilor şi acţiunilor privind implementarea directivelor cadru în domeniul gospodăririi apelor
 • Directiva 76/464/CEE si a directivelor “fiice” privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii
  • Reactualizarea programelor de reducere a poluării cu substanţele din Lista II pentru unităţi industriale
  • Finalizarea inventarului detaliat al substanţelor periculoase evacuate în corpurile de apă şi în sistemele de canalizare
 • Directiva Consiliului nr. 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase
  • Reactualizarea inventarului tuturor forajelor hidrogeologice existente, cu identificarea tuturor deţinătorilor actuali
 • Directiva Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE
  • Implementarea experimentală a noului sistem de monitorizare integrată a calităţii apelor, la nivelul secţiunilor pentru potabilizare
  • Implementarea noului sistem de monitorizare integrată a calităţii apelor
 • Directiva Consiliului nr. 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesită protecţie sau îmbunătăţire pentru a     susţine viaţa peştilor
  • Elaborarea planurilor de măsuri pentru conformarea cu obiectivele de calitate ale apelor salmonicole şi ciprinicole
 • Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
  • Urmărirea dotării cu sisteme de colectare a apelor uzate orăşeneşti a aglomerărilor între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.)
  • Urmărirea dotării cu staţii de epurare a apelor uzate a tuturor aglomerărilor între 2.000 şi 10.000 l.e.
  • Urmărirea asigurării, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de epurare corespunzător pentru aglomerările cu 2.000 – 10.000 l.e.
 • Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
  • Finalizarea realizării şi dotării tuturor secţiunilor suplimentare de prelevare în zonele vulnerabile
  • Realizarea şi dotarea reţelei de monitoring pentru ape de suprafaţă şi ape subterane
 • Directiva Consiliului nr. 75/440/CEE privind calitatea cerută apelor de suprafaţă destinate prelevării de apa potabilă
  • Identificarea punctelor de captare existente şi viitoare din apele de suprafaţă

  

Inspecţia teritorială a Apelor

 • Controlează pe intreg teritoriul din admininstrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor si reglementarilor in vigoare din domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor, precum si a siguranţei barajelor si altor construcţii hidrotehnice; planificarea activităţii este făcută pe persoane, respectiv pe inspectorii de specialitate în domeniul gospodăririi apelor, ţinând cont de cele stabilite în „Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie  si control, a inspectiei teritoriale a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, din domeniul gospodăririi apelor”, aprobate de Directorul General al Administraţiei Naţionale. „Apele Române” cu Decizia nr. 356/24.10.2011;
 • Constată contravenţiile la normele legale în vigoare, aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul apelor şi sesizează organele de cercetare penală potrivit prevederilor legale;
 • Sesizează organele ierarhic superioare ale unitaăţlor controlate, dacă este cazul, cu privire la incălcarea dispoziţiilor legale şi deficienţele constatate în domeniul apelor;
 • Propune conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Mureş instituirea, in condiţiile legii, a regimului de supraveghere specială;
 • Propune Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, în condiţiile legii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare a folosinţelor de apă şi construcţiilor hidrotehnice, după caz;
 • Face propuneri conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Mureş pentru oprirea, în condiţiile prevăzute de lege, a funcţionării unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a apelor, care ameninţă sănătatea populaţiei ori produc pagube economice;
 • Efectuează controale tematice la alimentări cu apă, staţii de epurare, construcţii hidrotehnice, exploatări de materiale din albie etc;
 • Asigură permanenţa de specialitate pentru Dispecerat (în zilele lucrătoare şi de repaos), coordonează activităţile şi acţiunile pe linie de Monitoring ocazionate de producerea unor fenomene periculoase cu consecinţe negative asupra resurselor de apă, asigurând derularea fluxului informaţional specific şi fundamentează cu date şi informaţii tehnice deciziile conducerii în vederea limitării efectelor poluanţilor, stabilirii cauzelor, responsabilităţilor şi recuperării cheltuielilor ocazionate de gestionarea fenomenelor periculoase;
 • Participă la acţiuni de control împreuna cu Garda de Mediu şi alte instituţii;
 • Controlează şi rezolvă în spiritul legii sesizări ale persoanelor fizice şi juridice;
 • Coordonează, instruieşte şi controlează personalul abilitat pentru inspecţie în domeniul apelor din cadrul sistemelor hidrotehnice de gospodărire a apelor;
 • Participă la acţiuni tehnico-economice, ştiinţifice şi dezbateri publice în domeniul gospodăririi apelor;

 

Exploatare Lucrări Hidrotehnice

 • Realizarea programului anual de gospodărire a apelor la nivel de Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara
 • Asistenţă tehnică formaţiilor de lucru prin editare de devize de calcul specifice solicitate, situaţii de lucrări, calculaţii de preţ, detalii tehnice
 • Urmărirea şi verificarea realizărilor şi cheltuielilor lunare, raportări în formate solicitate.
 • Întocmirea documentaţiilor necesare recepţionării lucrărilor de reparaţii executate la lucrările din administrare, participarea în componenţa comisiilor de recepţie.
 • Elaborarea de documentaţii tehnico-economice sau situaţii de lucrări, în relaţii de colaborare, contractuale sau prestări servicii cu primăriile, în ceea ce priveşte lucrări de întreţinere a cursurilor de apă
 • Participarea la acţiunile desfăşurate privind apărarea împotriva inundaţiilor prin deplasări în teren, permanenţă, întocmire de rapoarte operative
 • Urmărirea comportării construcţiilor în timp
 • Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor din administrare
 • Limitarea efectelor şi pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale şi de secetă prin corecta exploatare a lucrărilor hidrotehnice
 • Participarea la identificarea în teren a obiectivelor cadastrale noi şi la verificarea celor deja existente în baza de date
 • Verificarea documentaţiile topografice prezentate de terţi în vederea semnării proceselor verbale de vecinătate
 • Cercetare pe teren şi răspunsuri la solicitări şi sesizări
 • Evidenţa patrimoniului, acţiuni de inventariere, reevaluare, recodificare, transfer, a bunurilor din domeniul public al statului şi imobilizări corporale din patrimoniul propriu
 • Activitatea de urmărire a exploatării balastierelor
 • Promovarea de noi lucrări de investiţii prin elaborarea notelor de fundamentare

 

Apărare

 • Elaborarea Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale pentru Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara
 • Elaborarea Planul Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor,  gheţurilor şi poluărilor accidentale, pe baza contribuţiei comitetelor, comisiilor, centrelor operative din bazinul hidrografic Mureş şi bazinele hidrografice învecinate din judeţul Hunedoara
 • Acordarea de asistenţă tehnică necesară la elaborarea planurilor de apărare ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi unităţilor economice
 • Urmărirea  aplicarii Planului Judeţean de Apărare împotriva Inundaţiilor în situaţii de criză
 • Întocmirea rapoartelor operative şi de sinteză în urma evenimentelor hidrometeorologice
 • Întocmirea şi transmiterea conform fluxului a  proceselor verbale de validare a pagubelor la nivelul Comisiei Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă
 • Actualizarea componenţei comisiilor, stocurilor locale de apărare, mijloacele de apărare împotriva inundaţiilor
 • Organizarea controlului comun efectuat anual de către Ministerul Mediului,Apelor şi Pădurilor,  Administraţia Naţională Apele Române, Administraţiile Bazinale de Apă, IJSU Hunedoara, Hidroelectrica şi alţi agenţi economici, pentru verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare
 • Propunerea  scenariilor exerciţiilor de simulare inundaţii şi urmăreşte desfăşurarea lor

 

Cadastru

 • Întocmirea şi actualizarea fişelor cadastrale şi hărţilor din cadastrul apelor
 • Întocmirea sintezelor cadastrale pentru obiectivele cadastrale din bazinul hidrografic Mureş aferent judeţului Hunedoara

 

Dispecerat

 • Urmărirea respectării programelor lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare

Colectarea datelor hidrologice, relaţionarea informaţiilor şi selectarea deciziilor optime, transmiterea datelor

 • Asigurarea fluxului informaţional cu instituţiile implicate
 • Avertizarea, alarmarea în timp real a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la apariţia unor fenomene hidrologice periculoase

 

 Laborator

Chimie 1

Chimie 2

Biologie 1

Biologie 2

 • Monitorizarea calitativă prin analize fizico-chimice şi biologice a:
  • 27 secţiuni de apă de suprafaţă – râuri
  • 3 lacuri:  Bucura, Subcetate, Gura Apelor,  Haţeg, Cinciş
  • 22 ape subterane  – foraje hidrologice şi foraje de potabilizare
 • Monitorizarea calitativă prin analize fizico-chimice a:
  • 57 surse de poluare – evacuări de ape uzate

Menţinerea nivelului de competenţă a laboratorului prin păstrarea statutului de Laborator Reacreditat RENAR

 

Financiar – contabilitate

Aplică mecanismul economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă

Resurse umane, juridic, administrativ

Resurse umane

 • Aplicarea strategiei şi politicii de personal, organizarea concursurilor de angajare, evidenţa resurselor umane.
 • Urmărirea derulării programelor locale de pregătire şi perfecţionare profesională.
 • Urmărirea aplicării Contractului colectiv de munca şi a legislaţiei în vigoare privind derularea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor.
 • Aplicarea sistemului de salarizare, urmărindu-se încadrarea în fondul de salarii alocat, gestionarea şi administrarea bazei de date de personal.

Juridic

Reprezintă interesele Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoane juridice şi fizice.

 • Avizează din punct de vedere al legislaţiei deciziile şi alte acte juridice.
 • Asigură coordonarea şi controlul privind respectarea strictă a legislaţiei de către toate compartimentele organizatorice.
 • Urmăreşte pe cale judecătoreasca lichidarea creanţelor.
 • Ţine evidenţa actelor normative şi se preocupă de repartizarea lor compartimentelor interesate.
 • Avizează, la cererea conducerii Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii

Administrativ

 • Aprovizionarea cu materiale, relaţii cu furnizori
 • Achiziţii lucrări şi servicii specifice

Staţia Hidrologică Deva

 • Măsurători de niveluri la staţiile hidrometrice pe râuri (22)  şi lacuri de acumulare (1)
 • Măsurători de debite de apă la staţii hidrometrice, folosinţe de apă selectate, secţiuni satelit, izvoare
 • Măsurarea temperaturii apei şi aerului la staţii hidrometrice pe râuri, lacuri de acumulare, izvoare, staţii hidrogeologice / foraje
 • Măsurarea precipitaţiilor la staţii hidrometrice pe râuri
 • Măsurarea grosimi şi densităţii stratului de zăpadă pe platforme reduse
 • Măsurători de aluviuni în suspensie la staţii hidrometrice pe râuri şi lacuri de acumulare
 • Observaţii şi măsurători evaporimetrice la lacuri de acumulare şi suprafaţa solului
 • Efectuarea bilanţului zilnic/lunar la staţii hidrometrice, folosinţe, lacuri de acumulare
 • Colectarea şi transmiterea mesajelor şi avertizărilor hidrologice şi hidrogeologice
 • Transmiterea de informaţii şi avertizări asupra poluării apei de la staţiile hidrometrice
 • Prelucrări ale materialelor hidrometrice din anul anterior cu reconstituirea regimului natural de scurgere pentru fondul naţional de date
 • Completarea, verificarea şi validarea fişelor de observaţie la staţii hidrogeologice / foraje
 • Urmărirea şi inventarierea fenomenului de secare pe bazin

Îndrumare şi control tehnico – metodologic al staţiilor hidrometrice

Staţia Hidrometrică Pui pe râul Strei

 

Mecanizare

 • Urmăreşte starea autovehiculelor şi utilajelor, răspunde de asigurarea bunei funcţionări a acestora
 • Urmăreşte efectuarea la timp a inspecţiilor, obţinerea licenţelor, efectuarea controalelor medicale periodice de către conducătorii auto.
 • Răspunde de asigurarea necesarului de piese şi materiale pentru mecanizare şi mica mecanizare

Sisteme hidrotehnice:

Execută prin formaţiile de lucru din subordine, lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii cuprinse în planul tehnic, la lucrările hidrotehnice din administrare

Administrează direct albiile minore ale cursurilor de apă, a cuvetelor lacurilor în starea lor naturală sau amenajată;

Asigură supravegherea permanentă a stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice, aflate în administrare

Execută lucrările necesare campaniei de combatere a dăunătorilor, de însămânţare/supraînsămânţare a digurilor şi barajelor aflate în administrare.

Execută lucrările necesare realizării programului de exploatare pe timp friguros al lucrărilor hidrotehnice, aflate în administrare.

Intră în dispozitiv de apărare în momentul anunţării declanşării unor fenomenelor hidrometeorologice periculoase pe teritoriul bazinului hidrografic Mureş, în limitele de competenţă stabilite.

Propune lucrările de întreţinere şi reparaţii ce urmează a se executa în cadrul Programului de Gospodărire a Apelor.

Execută prin formaţiile de lucru,  acţiuni de igienizare şi de întreţinere a cursurilor de apă.

Întocmeşte inventarul lucrărilor hidrotehnice din administrare.

 

Sistem hidrotehnic Deva – Formaţiile de lucru Ilia, Deva, Orăştie

 • 1019 km curs de apă, 2538 kmp bazine hidrografice
 • 63,7 km diguri de apărare împotriva inundaţiilor
 • 80,5km regularizări de râuri
 • 43,6 km consolidări de maluri

Sistem hidrotehnic Cerna-Strei –Formaţiile de lucru Haţeg şi Cinciş

 • 1093 km curs de apă, 2722 kmp bazine hidrografice
 • 3,0 km diguri de apărare împotriva inundaţiilor
 • 63,1 km regularizări de râuri
 • 30,5 km consolidări de maluri
 • 1 acumulare – Cinciş

 

ACUMULAREA  CINCIŞ

.

Amplasament

Bazin hidrografic: Mureş – Cerna (la est de masivul Poiana Ruscăi) cu derivaţie, normal închisă, din râul Bărbat aparţinând bazinului Strei (M-ţii Retezat).

Curs de apă: Cerna, cod cadastral: IV-1.119

Localizare:

310 m amonte de confluenţa râului Cerna cu râul Govăjdia (Runc)

6,5 km amonte de confluenţa râului Cerna cu râul Zlaşti (în municipiul Hunedoara).

 

Funcţiunile lucrării

 

Amenajarea hidrotehnică  Cinciş – Cerna a fost proiectată şi construită prin acumularea scurgerii naturale a râului Cerna pentru următoarele scopuri :

– Folosinţe de apă industrială
– Producerea energiei electrice
– Apărarea împotriva inundaţiilor

La data proiectării barajul a fost încadrat în clasa I de importanţă , descărcătorii fiind dimensionaţi la Q  0,1% = 340 m3/s şi verificaţi la Q 0,01% = 450 m3/s. Categoria de importanţă a lucrării conform NTLH021 este: B (baraj de importanţă deosebită) ]

Caracteristici tehnice şi constructive ale acumulării

Tip: Baraj de beton în arc; înălţimea totală este de 48 m de la talpa fundaţiei, inclusiv adâncimea de fundaţie. În secţiunea centrală barajul are 4,5 m la coronament şi 14 m la bază. Raza medie la coronament este 92,10 m, unghiul la centru 1380. Barajul s-a executat din 19 ploturi cu distanţă între axe de 12 m, cu excepţia ploturilor extreme lungi de 8,2 respectiv 9,4 m. După raportul L/H = 4,6 poate fi considerat baraj de greutate în arc.

caracteristici constructive :

 • lungimea frontului de barare – 221 m
 • lăţimea la bază (ampriza) – 14 m
 • înălţimea constructivă – 48 m
 • cota fundaţiei – 252 mdM
 • cota talvegului la baraj – 260 mdM
 • cota coronamentului – 300 mdM

caracteristici coronament :

 • carosabil la cota 300 m
 • lăţime 5,5 m asfaltat
 • iluminat local cu corpuri de iluminat

volume determinate de caracteristicile constructive: (mil.m3)

 • volum neevacuabil: 0,009859;  262,5 – 264,
 • volum evacuabil sub nivelul prizei: 0,237;  264,5 – 268 mdM
 • volum mort: 0,009859;  262,5 – 264,5 mdM
 • volum util maxim teoretic: 24,659;  268 – 293,5 mdM
 • volum brut maxim teoretic: 32,086;  260 – 297 mdM

volume determinate de condiţiile de exploatare: (mil.m3)

 • volum de rezervă: 0,715;  264,5 – 270 mdM
 • volum util: 24,182;  270 – 293,5 mdM
 • volum brut: 24,91;  262,5 – 293,5 mdM
 • volum de atenuare a viiturilor: 7,179;  293,5 – 297 mdM
 • volum global: 39,03;  262,5 – 300 mdM
 • volum de gardă: 6,943;  297 – 300 mdM
 • volum regularizare: 31,361;  270 – 297 mdM
 • volum utilizat pentru gospodărirea apelor mari: 7,179;  293,5 – 297 mdM

suprafeţe caracteristice (ha)

 • la nivel minim de exploatare: 33,02
 • la NNR: 189,53
 • la nivel maxim teoretic: 220
 • la nivelul coronamentului: 243,1

 

 • ACASA
 •  / 
 • SGA HUNEDOARA