SGA Arad

Administrația Națională Apele Române
Administrația Bazinală de Apă Mureş
Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad
Str. Liviu Rebreanu, nr. 101, Arad, jud. Arad
Tel: 0257/280362,  281949; Fax: 0257/280812
E-mail: dispecer.sgaar@sgaar.dam.rowater.ro

În calitate de subunitate a Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de  Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Mureş în judeţele Arad şi Timiş, având următoarele atribuţii principale:

 •  monitorizarea hidrologică şi de calitate a resurselor de apă;
 •  administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor;
 • aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei proprii armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor;
 • asigurarea dezvoltării unitare a sistemului de gospodărire a apelor;
 • gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu;
 • reglementarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie;
 • avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi a poluărilor accidentale.

Organizare

SGA Arad are în componenţa sa următoarele compartimente:

 • Conducere
  • Director
  • Inginer şef
  • Contabil şef
 • Gestiunea Resurselor de Apă
 • Inspecţie
 • Exploatare Lucrări Hidrotehnice
 • Situații de urgență
 • Patrimoniu
 • Cadastru
 • Laborator Calitatea Apelor
 • Resurse umane, relaţii cu publicul, administrativ
 • Juridic, Contencios
 • Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • Achiziţii
 • Financiar contabilitate
 • Staţia Hidrologică
 • Sistemul Hidrotehnic Arad
  • Formaţia de Intervenţii Arad
  • Formaţia Arad
  • Formaţia Pecica
  • Formaţia Cenad
 • Sistemul Hidrotehnic Lipova
  • Formaţia Lipova
  • Formaţia Radna
  • Formaţia Săvârşin

Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad este organizat să funcţioneze cu două subunităţi teritoriale după cum urmează:

 • Sistemul Hidrotehnic Lipova
 • Sistemul Hidrotehnic Arad

Principalii afluenţi ai râului Mureş în zona de activitate sunt: Vale Petriş, Vale Troaş, Vale Vineşti, Vale Somoniţa, Vale Stejar, Vale Juliţa, Vale Mare Bălcescu, Vale Bârzava, Vale Milova, Vale Şoimoş, Vale Şiştarovăţ, Vale Drauţ, Vale Cladova.
Suprafaţa bazinului hidrografic al râului Mureş din zona de activitate este de 2325 km2 în judeţul Arad (circa 12,2%) şi 16,2 km2 în judeţul Timiş
Lungimea râului Mureş este de 191,6 Km în judeţul Arad la care se mai adaugă un tronson de 21,14 Km în judeţul Timiş care constituie şi graniţă cu Ungaria.
Resursele teoretice de apă ale bazinului se compun din aproximativ 5700 mil. m3, aferenţi stocului mediului multianual al râului Mureş la ieşirea din ţară, şi 1000 mil. m3, aferenţi surselor subterane.
Administrează 3 acumulări nepermanente (Cladova, Şiştarovăţ şi Drauţ) cu un volum total de atenuare de 3,535 mil. m3.

 • 191,249 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole
 • 87,332  km lucrări de regularizare pe afluenţii râului Mureş
 • 39,660 km lucrări de regularizare, apărare şi consolidare pe râul Mureş.


PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ARAD

Dispecerat Apărare Împotriva Inundaţiilor colectează şi validează datele hidrologice măsurate la punctele de observare Săvârşin (pe Mureş şi pe Troaş), Radna, Arad şi Nădlac;

 • primeşte şi transmite zilnic, spre Administraţia Bazinală de Apă Mureş, informaţii privind calitatea apei pe cursul râului Mureş în secţiunile Arad şi Nădlac;
 • avertizează folosinţele din aval în cazul:

–          poluării accidentale a resurselor de apă;

–          insuficienţei debitelor şi aplicării programelor de restricţii;

–          creşterii periculoase a nivelului râului Mureş în cazul în care activitatea acestora este periclitată;

 • asigură fluxul informaţional în situaţii de fenomene meteo periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice împreună cu I.S.U.J. Arad;
 • asigură permanenţa şi posibilitatea obţinerii de informaţii de la personalul calificat în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor;
 • urmăreşte evoluţia nivelurilor în programele de exploatare a lacurilor de atenuare a viiturilor

Cadastrul apelor şi al folosinţelor

 • se preocupă de actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la folosinţele consumatoare şi neconsumatoare din administrarea unităţii sau a altor persoane fizice ori juridice, prin programul consacrat WIMS, la nivelul judeţului Arad şi parte din judeţul Timiş, pentru cursul inferior al Mureşului;
 • realizează întocmirea balanţei apei;
 • iniţiază contractele de apă în baza necesarelor de apă întocmite de beneficiari;
 • confirmă poziţia geografică a fiecărui obiectiv în teren.

Patrimoniu

 • realizează pregătirea documentaţiilor pentru întabularea în Cartea Funciară a bunurilor în proprietate şi administrate de  A.B.A. Mureş.

 

Biroul Gestiunea Resurselor de Apă – S.G.A. Arad

Activitatea în cadrul Biroului Gestiunea Resurselor de Apă are drept obiectiv transpunerea în practică a legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor prin intermediul actelor de reglementare din domeniul de competenţă acordat pentru obiectivele în legătură cu apele din domeniul public al statului date în administrare Administraţiei Naţionale „Apele Române” precum şi urmărirea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul apelor sub aspect cantitativ şi calitativ.

Activitatea de reglementare a obiectivelor în legătură cu apele din domeniul public al statului are la bază Ord.Ministerului Mediului şi al Pădurilor Nr. 799/2012, pentru conţinutul documentaţiilor tehnice supuse avizării şi autorizării de gospodărire a apelor, Ord. M.M.G.A. №.2/2006 privind procedura acordării avizului de amplasament în zonele inundabile ale râurilor, respectiv zona de protecţie a  staţiunilor meterologice, Ord. M.M.G.A. №.873/2012 privind procedura acordării notificării de execuţie şi funcţionare  , Ord. M.M.G.A. №. 3404/2012.

privind procedura acordării permiselor de traversare .

Procedura de avizare, respectiv autorizare de gospodărire a apelor se face în conformitate cu Ord. M.M.G.A. №.662/2006

Activitatea de  Monitoring

Compartimentul Monitoring are următoarele sarcini:

  • Administrarea resurselor de apă prin aplicarea metodologiilor actelor normative şi prescripţiilor tehnice privind folosirea, protecţia şi conservarea resurselor de apă
  • Monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor pe raza Sistemului de Gospodărire a Apelor Arad.

Monitoringul calitativ:

Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă se realizează pe 16 secţiuni de supraveghere conform Manualului de Operare 2013 (secţiunile Nădlac, Arad, Săvârşin şi Şoimoş pe râul Mureş, secţiunea Săvârşin/Temeşeşti pe râul Troaş, secţiunea Căprioara pe râul Pestiş, secţiunea Nicolae Bălcescu pe Valea Mare, secţiunea Fiac pe râul Fiac, secţiunea Bârzava pe râul Bârzava, secţiunea Dorgoş pe Pârâul Mare, secţiunea Şoimoş/Lipova pe râul Şoimoş, secţiunea Radna/Lipova pe râul Radna, secţiunea Baraţca pe râul Cladova,  secţiunea Zădăreni la Zădăreni, secţiunea Nădlac/Crac la Nădlac, secţiunea Turnu pe Canal Ier, secţiunea Pecica  Mureş Mort pe Canal Mureş Mort).

Monitoringul cantitativ: la cca 121  folosinţe de apă se urmăreşte volumul  de apă captat şi evacuat.

  • urmărirea asigurării volumelor de apă brută la folosinţe:
 • asigurarea pentru toate tipurile de folosinţe a volumelor de apă în sistemele centralizate de alimentare cu apă.
 • aplicarea planurilor de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare
 • asigurarea volumelor solicitate pentru irigarea culturilor agricole la nivelul necesarului de apă solicitat.
 • Monitorizarea şi penalizarea reprezentanţilor juridici ai folosinţelor de apă care au un impact negativ asupra mediului după principiul „POLUATORUL PLĂTEŞTE!”
 • Monitorizarea acţiunilor şi evoluţiei stării apelor în cazul poluărilor accidentale

Fundamentarea contractării serviciilor de gospodărire a apelor conform prevederilor din abonamentele de utilizare/exploatare a resursei de apă şi a actelor de reglementare specifice.

Întocmirea rapoartelor lunare privind starea calităţii apelor şi transmiterea lor către Agenţiile de Protecţie a Mediului

Contribuie  la elaborarea planului de gospodărire integrată cantitativă şi calitativă a apelor, la întocmirea sintezelor anuale privind evoluţia stării apelor de suprafaţă şi subterane sub aspect calitativ.

Participarea la acţiuni privind protecţia calităţii apelor  şi urmărirea îmbunătăţirii continue a calităţii apei în sursă, prin urmărirea şi analiza buletinelor de calitate prezentate de utilizatori în baza programului de automonitorizare şi stabilirea măsurilor ce se impun în acest sens.

Participarea la elaborarea strategiilor de prevenire şi control a poluării apelor subterane.

Implemetarea Directivelor Cadru al U.E. în domeniul gospodăririi apelor.

Activitatea de decolmatări  de albie prin exploatări de  balastiere- implică monitorizarea activităţii de decolmatare a râului Mureş şi urmărirea efectului acesteia respectiv limitarea efectelor de eroziuni de mal, prăbuşiri, modificări de albie.  Scopul principal este asigurarea scurgerii apelor şi evitarea fenomenelor nedorite în perioada apelor mari sau a inundaţiilor.

Activitatea implică şi monitorizarea cantitativă a cantităţilor de balast extras prelucrat şi valorificat în cursul decolmatării.

 

Compartimentul de Inspectie

Compartimentul de Inspecţie a folosinţelor de apă şi a activităţii balastierelor din cursurile de apă, malurile, cuvetele lacurilor şi din terase:

 • Verifică realizarea investiţiilor legate de ape cuprinse în avizele de gospodărire a apelor şi programele de etapizare;
 • Verfică activitatea la folosinţele de apă şi exploatările de balast din albiile şi malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor de acumulare şi din terasă în vederea încadrării în prevederile autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi propune aplicarea de sancţiuni contravenţionale;
 • Întocmeşte adrese de solicitare a intrării în legalitate pentru folosinţele şi activităţile care au legatură sau impact asupra apelor.

Activitatea se realizează prin inspecţii la faţa locului, întocmirea de procese verbale de constatare, de sancţionare a contravenţiilor, adrese şi rapoarte.

 

Biroul Exploatare Lucrări

Exploatarea lucrărilor urmăreşte:

 • exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor hidrotehnice din administrarea S.G.A. Arad,  prin executarea lucrărilor incluse în Planul Tehnic anual;
 • efectuarea unor lucrări neprogramate în scopul apărării obiectivelor economice şi sociale.

Activităţile principale ce se desfăşoară în cadrul compartimentului:

 • elaborarea Planului Tehnic;
 • urmărirea realizării lucrărilor incluse în Planul Tehnic pentru anul în curs şi a lucrărilor suplimentare necesar a fi executate;
 • controale la lucrările hidrotehnice şi pe cursurile de apă cadastrate aflate în administrare;
 • urmărirea comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice din administrare, activitate ce presupune:
  • efectuarea de observaţii vizuale asupra tuturor lucrărilor hidrotehnice din administrare;
  • stabilirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ce trebuie incluse în Planul Tehnic pentru anul următor;
  • efectuarea de măsurători topografice periodice la lucrările de apărare;
  • analiza primară a rezultatelor studiilor întocmite în urma măsurătorilor efectuate.
 • propuneri pentru executarea unor lucrări noi, dacă acestea se impun.

Staţia hidrologică

Efectuează observaţii hidrometrice şi măsuratori la:

 • 4 staţii hidrometrice pe râul Mureş, în localităţile: Săvârşin, Radna, Arad şi Nădlac;
 • 3 staţii hidrometrice pe afluenţi, în localităţile: Petriş, Săvârşin şi Monoroştia;
 • 7 secţiuni satelit;
 • 9 posturi pluviometrice;
 • 2 folosinţe consumatoare de apă şi 9 restituţii;
 • 88 foraje hidrogeologice.

Elaborează studii hidrometrice şi hidrogeologice şinteze pentru activitatea mai sus menţionată:

 • Întocmire/reactualizare jurnale staţii hidrometrice
 • Întocmire/reactualizare caiete de sarcini staţii hidrometrice
 • Întocmire/reactualizare planuri de acţiune la ape mari
 • Întocmire necesar aparatură, echipamente, materiale
 • Întocmire necesar reparaţii construcţii hidrometrice şi foraje
 • Reactualizarea cheilor limnimetrice pe lungă perioadă
 • Ridicări şi prelucrări profile transversale
 • Activităţi în secţiuni de monitoring a calităţii apei
 • Activităţi de colaborare transnaţională – ape de frontieră
 • Asistenţă tehnică pentru GRA,DISPECERAT,EXPLOATARE,CADASTRU
 • Veghea hidrologică permanentă;
 • Supravegherea sectorului de râu;
 • Avertizări asupra poluărilor accidentale;
 • Igienizarea sectorului de râu pe raza staţiei hidrometrice;
 • Întreţinerea curentă a construcţiilor hidrometrice din dotare;
 • Întreţinerea curentă a echipamentelor şi aparaturii din dotare, inclusiv a celor 5 staţii automate DESWAT si 2 Staţii automate GEALOG;
 • Întreţinerea forajelor

Staţia hirometrică  râu Mureş – Arad – 211m aval de Podul Traian

 

 Laboratorul de  Calitatea Apelor – S.G.A. Arad

Strategia de protecţie a mediului în general, şi a apei în special, porneşte de la cunoaşterea stării prezente a gradului de afectare de către poluanţi, cu scopul de a asigura exploatarea şi valorificarea raţională a apei, precum şi protecţia calităţii acesteia, în beneficiul maxim al vieţii.

Se urmăreşte stadiul actual al calităţii apelor, luând în considerare parametrii hidrologici, precum şi tendinţa de evoluţie a calităţii apei sub incidenţa impactului impurificator.

Laboratorul Calitatea Apelor SGA Arad analizează din punct de vedere fizico-chimic şi  biologic apele din bazinul hidrografic Mureş de pe raza judeţului Arad,  conform  Manualului de operare, întocmit de Biroul GMPRA- A.B.A. Mureş.

Programul cuprinde: locul de recoltare, frecvenţa recoltării probelor, indicatorii analizaţi şi este defalcat pe trei subsisteme:

 • ape de suprafaţă: râul Mureş cu secţiunile Săvîrşin, Şoimoş, Arad şi Nădlac, râul Troaş, râul Pestiş, râul Valea Mare, râul Fiac, râul Bîrzava, râul Pîrîul Mare, râul Şoimoş, râul Radna, Râul Cladova, Râul Zădăreni, Canal Crac, canal Ier, canal Mureş Mort;
 • ape subterane (20 foraje hidrogeologice şi 6 foraje de control pentru a constata gradul de impurificare al freaticului);
 • ape uzate (13 surse însumând 110 de probe) provenite de la diverşi utilizatori.

Sursele de poluare sunt urmărite diferenţiat, în funcţie de importanţa lor, de debitul evacuat şi de impactul produs. Pe baza analizelor efectuate de laborator se aplică penalităţi acelor utilizatori de apă la care se constată depăşirea concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate faţă de limitele înscrise în autorizaţia de gospodarire a apelor.

Apele uzate provin din industria locală: industria chimică, industria alimentară, industria lemnului şi epurări orăşeneşti. Apele uzate sunt supravegheate conform Manualului de operare, în funcţie de mărimea fiecăreia, de debitul evacuat, de încărcarea apelor evacuate, de acţiunea nocivă a apelor uzate asupra biocenozelor din bazinul receptor.

Suplimentar faţă de  Planul intern de analize, Laboratorul Calitatea Apelor SGA Arad, mai efectuează analize pentru monitorizarea poluărilor accidentale.

De asemenea, Laboratorul execută şi analize, pentru clienţii externi (terţi), contracost, pe bază de comandă.

Organizarea Laboratorului Calitatea Apelor –SGA Arad

Compartimentul de analize fizico-chimice şi biologice este structurat pe 3 puncte de lucru:

P 1 = Regim de Oxigen, Nutrienţi şi Metale

P 2 = Grad de Mineralizare, Determinari Volumetrice şi Toxice

P 3 = Analize biologice

SISTEM HIDROTEHNIC ARAD

Raza de activitate: Sistemul Hidrotehnic Arad îsi desfăşoară activitatea în bazinul hidrografic inferior al râului Mureş din judetul Arad şi Timiş, de la limita cu Sistemul Hidrotehnic Lipova – Km 0 al digului Sâmbăteni – Păuliş până la limita cu Ungaria;

Sistemul administrativ: Judeţul Arad – 8 comune, 2 oraşe, 1 municipiu

Judetul Timiş – 4 comune, 1 oraş

Suprafaţa bazinului hidrografic pe care îşi desfăşoară activitatea: 867 kmp

Lungimea reţelei hidrografice cadastrate de pe teritoriul sistemului, defalcarea ei pe coduri cadastrale:

Cod cadastral                                    denumire râu                        lg. km

IV-1                                                    Mureş                                  98

IV-1.160                                             Zădărlac                                6

IV-1.160b                                           Zădăreni                                9

IV-1.161                                             Crac                                    36

Localităţi afectate sau posibil de a fi afectate de inundaţii: Municipiul Arad, oraş Pecica şi Nădlac, comunele Vladimirescu, Fântânele, Semlac, Şeitin, Felnac si Secusigiu din judeţul Arad. Din judeţul Timiş: oraş Sânicolaul Mare şi comunele Cenad, Saravale, Sânpetru Mare, Periam.

Lucrări de aparare împotriva inundaţiilor, diguri:

 1. Dig râu Mureş mal drept Pecica- Vladimirescu – 34275 m
 2. Dig râu Mureş mal stâng Arad – 9930 m
 3. Dig compartimentare râu Mureş mal drept CICh Arad – 2500m
 4. Dig râu Mureş mal drept Pecica – 6691 m
 5. Diguri remuu canal Arad-Pecica – 2*1350 m
 6. Dig râu Mureş mal drept Nădlac – Şeitin – 17400 m
 7. Dig râu Mureş mal drept Nădlac – 5000m
 8. Dig râu Mureş mal drept Şeitin – 2150 m
 9. Dig râu Mureş mal drept Semlac – 1350 m
 10. Dig râu Mureş mal sting Cenad – Felnac – 65875 m
 11. Dig compartimentare râu Mureş mal stâng Periam – 2500 m

Consolidări şi apărări de mal total 14880

 

SISTEM HIDROTEHNIC LIPOVA

Raza de activitate: Sistemul Hidrotehnic îşi desfăşoară activitatea de la intrarea râului Mureş în judeţul Arad – confluenţa cu Valea Almaş – până la Km 0 al digului Sâmbăteni – Păuliş aceasta fiind limita cu Sistemul Hidrotehnic Arad.

Principalii afluenţi ai râului Mureş în zona de activitate sunt: Vale Almaş, Vale Petriş, Vale Troaş, Vale Somoniţa, Vale Stejar, Vale Juliţa, Vale Mare Bălcescu, Vale Bârzava, Vale Şoimoş, Vale Şiştarovăţ, Vale Cladova, etc.
Lungimea râului Mureş în raza de activitate este de 114,5 Km

Administrează:

 • 3 acumulări nepermanente un volum total de stocare de 2,325 mil. m3:
  • Cladova
  • Şiştarovăţ
  • Drauţ
 • 32,5 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole.
 • 64 km lucrări de regularizare pe afluenţii râului Mureş
 • 7,12 km lucrări de regularizare, apărare şi consolidare pe râul Mureş