SGA Alba

Administrația Națională Apele Române
Administrația Bazinală de Apă Mureş
Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
Str: Lalelelor nr. 7A, Alba Iulia, jud. Alba
Tel: 0258/833356, Fax: 0258/834428
e-mail: dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

În calitate de subunitate a Administrației Naționale “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei si a politicii naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Mureş, în judeţele Alba, Cluj şi Sibiu având următoarele atribuţii principale:

 • monitorizarea hidrologică şi de calitate a resurselor de apă;
 • administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor;
 • aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei proprii armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor;
 • asigurarea dezvoltării unitare a sistemului de gospodărire a apelor;
 • gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu;
 • reglementarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie;
 • avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi a poluărilor accidentale. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba este organizat să funcţioneze cu două subunităţi teritoriale după cum urmează:

 • Sistemul Hidrotehnic Alba Iulia care are în subordine Formaţiile de Lucru: Alba Iulia Ampoi, Aiud, Blaj, Sebeş, Vinţu de Jos;
 • Sistemul Hidrotehnic Turda care are în subordine Formaţiile de Lucru: Baraj Mihoeşti, Baia Arieş Iara.

Afluenţii importanţi ai râului Mureş în zona de activitate a SGA AB sunt: Arieş, Iara, Aiudul de Sus Geoagiu, Târnave, Ampoi, Sebeş, Cugir.

Lungimea totală a cursurilor de apă codificate din bazinul râului Mureş în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba este de 2412 km din care:

 • curs de apă amenajat 187 km
 • curs de apă îndiguit 136 km
 • lucrări de apărare şi consolidare pe râul Mureş 92 km
 • 5 acumulări (Mihoeşti, Tureni, Fâneaţa Vacilor, Rediu şi Tăul Ceanului) cu un volum total de stocare de 33,32 mil. mc, toate acestea fiind localizate în bazinul hidrografic Arieş.

 

Sistemul Hidrotehnic Alba Iulia are în subordine 5 Formaţii de Lucru cu sediile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş şi Vinţu de Jos.

 • 141 Km lungimea râului Mureş în raza de activitate
 • 112,5 km de diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole
 • 148,7 km lucrări de regularizare a cursurilor de apă
 • 72,3 km consolidări de mal

Personalul angajat din cadrul Sistemului Hidrotehnic Alba Iulia, execută lucrări de întreţinere şi  reparaţii pe toate cursurile de apă din administrare, pe baza planurilor tehnice anuale fundamentate pe priorităţi şi în funcţie de BVC-ul aprobat.

Lucrările principale constau în decolmatarea cursurilor de apă în vederea refacerii secţiunilor de curgere, construirea de praguri de fund pentru stabilizarea talvegului, apărări de mal din piatră agabaritică sau gabioane şi întreţinerea permanentă a digurilor de apărare prin completări de terasamente, supraînsămânţări, combatere dăunători, cosiri, etc.

Toate lucrările pe care Sistemul Hidrotehnic Alba le execută se fac cu utilajele din dotarea formaţiei de mecanizare, respectiv, patru excavatoare, trei buldozere, trei buldoexcavatoare, o volă, patru autobasculante, două motocositoare pe tractor şi utilaje de mică mecanizare, cositori şi drujbe. Transportul muncitorilor la punctele de lucru este asigurat cu autoutilitarele din dotare, respectiv fiecare formaţie de lucru deţine o autoutilitară.

Pe lângă lucrările din planul tehnic anual, angajaţii sistemului de sunt pregătiţi în permanenţă pentru intervenţie la inundaţii şi poluări accidentale, cu ajutorul stocului de apărare suficient de bine dotat cu bărci pneumatice, motopompe, saci de nisip, baraje filtrante şi toate cele necesare intervenţiei operative în caz de calamităţi.

 

Sistemul Hidrotehnic Arieş-Turda  îşi desfăşoară activitatea pe raza Bazinului Hidrografic Arieş (3005 km2), situat pe teritoriul judeţelor Alba si Cluj

 • Principalele cursuri de apă ale bazinului – râul ARIES cu afluenţii săi : Gârda Seacă, Albac, Arieşul Mic, Valea Buciumanilor, Abrud, Bistra, Valea Mare, Cheia, Poşaga, Ocoliş, Ocolişel, Iara, Şoimul, Râmetea, Hăşdate, Micuş, Valea Racilor, Pîrîul Florilor, Valea Largă, Tritul, Valea Lată, etc;
 • Lungimea totală a reţelei hidrografice aferente este de 1158 km, din care a râului Arieş este de 166 km;
 • Administrează 4 acumulări permanente (Mihoesti, Rediu, Tureni şi Fâneaţa Vacilor) cu un volum total de 27.92 mil. m3 şi 1 acumulări nepermanente (Tăul Ceanului) cu volum total de 5,4 mil. mc. Toate acumulările au ca rol principal atenuarea undelor de viitură în bazinele controlate de acestea;
 • 26.3 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole;
 • 44.5  km lucrări de regularizare a cursurilor de apă;
 • 35.9 km consolidări de mal.

Sistemul Hidrotehnic Turda are în subordine 3 Formaţii de Lucru cu sediul în Câmpeni, Baia de Arieş şi Turda.

 

 Acumulare Tureni

Acumularea este amplasată pe pârâul Valea Racilor, afluent de stânga al râului Arieş, la cca. 8 km amonte de municipiul Turda, judeţul Cluj, , având rol de apărarea împotriva inundaţiilor si piscicol.

Date tehnice:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normal
 • Volum max. la asigurare 0,1% = 8,95 mil. Mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat =70,6 kmp
 • Hmax= 17,0 m
 • Lungimea la coronament = 440 m
 • Lăţime coronament = 5 m
 • Tip baraj: baraj frontal de greutate, cu structură omogenă din pământ argilo

 

Acumulare Faneata Vacilor

Acumulare este amplasată pe pârâul Fâneaţa Vacilor, afluent de stânga al pârâului Valea Racilor, la cca. 2 km amonte de municipiul Turda, județ Cluj, având rol de apărarea împotriva inundaţiilor şi piscicol.

Date tehnice:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C –  categorie de importanţă normal
 • Volum max. la asigurare 0,1% = 6,27 mil. Mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 65,9 kmp
 • Hmax= 18,2 m
 • Lungimea la coronament = 346 m
 • Lăţime coronament = 4 m
 • Tip baraj: baraj frontal din pământ, este un baraj de greutate, cu structură omogenă.

 

Acumulare  Mihoeşti

Acumularea este amplasată pe râul Arieşul Mare la confluenta cu r. Arieşul Mic afluent de dreapta al râului Mureş, la cca. 4 km amonte de oraşul Câmpeni , judeţul Alba, având rol de apărarea împotriva inundaţiilor şi alimentare cu apă.

Date tehnice:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă B –  categorie de importanţă deosebita
 • Volum max. la asigurare 0,1% = 9,9 mil. Mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 574 kmp
 • Hmax= 23,35 m
 • Lungimea la coronament = 215,5 m
 • Lăţime coronament = 7,6 m
 • Tip baraj: baraj frontal de greutate din materiale locale.

 

Acumulare Rediu

Acumularea este amplasată pe pârâul Mărtineşti, afluent de stânga al pârâului Valea Racilor, la cca. 10 km amonte de municipiul Turda, județ Cluj, având rol de apărarea împotriva inundaţiilor şi piscicol.

Date tehnice:

 • Clasa a III-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C – categorie de importanţă normală
 • Volum max. la asigurare 0,3% = 2,45 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 17,4 kmp
 • Hmax= 14,7 m
 • Lungimea la coronament = 249 m
 • Lăţime coronament = 5 m
 • Tip baraj: baraj frontal de greutate, cu structură omogenă din pământ argilos.

 

Staţia Hidrologică Alba Iulia efectuează observaţii şi măsurători hidrometrice (niveluri, debite lichide şi solide, precipitaţii, temperatura apei şi aerului etc.) precum şi calcule hidrologice de specialitate la:

 • 3 staţii hidrometrice pe r. Mureş: Ocna Mureş, Alba Iulia, Acmariu;
 • 3 staţii hidrometrice în bazinul hidrografic Târnave: Blaj / r. Târnava Mică, Colibi / r.  Secaşul Mic, Mihalţ  / r. Târnava;
 • 7 staţii hidrometrice pe râurile afluente din Munţii Trascău: Aiud / r. Aiud, Mogoş, Valea Mănăstirii şi Teiuş / r. Geoagiu, Benic / r. Galda, Zlatna şi Bărăbanţ / r. Ampoi;
 •  5 staţii hidrometrice în bazinul hidrografic Sebeş: Frumoasa şi Sebes/ r. Sebeş, Curpăt / r. Curpăt, Oaşa Fetiţa / r.Valea Mare, Cunţa / r. Secaşul Mare;
 • 1 staţie hidrometrică pe r. Pian la Vinţu de Jos;
 • 1 staţie hidrometrică pe r.Cugir la Cugir;
 • 15 secţiuni satelit pe afluenti mai mici (pr. Somoghi, pr. Unirea, pr. Valea Uzii, pr. Cetea, pr. Trampoiele, pr. Valea Mare, pr. Fenes,pr. Sarata, pr. Calnic,pr. Daia, pr. Blandiana, pr. Cioara, pr. Stanisoara, pr. Valea Fenes, Raul Mic );
 • 9 izvoare (Valea Manastirii -2, Teius, Blaj-Petrisat, Zlatna, Barabant, Oarda de Jos, Sebes, Vinţu de jos)
 • 17 staţii hidrogeologice cu 46 foraje;
 • 2 platforme nivometrice pentru determinarea stratului de zăpadă şi echivalentului apei din stratul de zăpadă la: Mogoş (Munţii Trascău) şi Curpăt (Munţii Sebeşului);
 • 1 staţie evaporimetrică la Alba Iulia (Oarda de Jos);
 • 17 staţii pluviometrice cu măsurători de precipitaţii lichide şi solide(zăpada);
 • 1 folosinţa expediţionara evacuare ape uzate: SC.Prebet  SA Aiud;
 • 1 folosinţă expediţionară la captarea SC Apa CTTA Alba Sucurs.Alba Iulia -punct de lucru Zlatna -captare r.Valtori;
 • 48 folosinţe (metrie beneficiar) care captează sau evacuează apa din /in râuri;
 • reconstituirea regimului natural de scurgere la 9 staţii hidrometrice:Ocna-Mureş,Alba-Iulia , Acmariu, Blaj, Mihalţ, Zlatna, Bărăbanţ,Sebeş, Cugir;
 • urmărirea si inventarierea fenomenului de secare pe râurile de pe raza de activitate;
 • recoltări de probe de apa pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice de la 6 staţii hidrometrice si 17 foraje hidrogeologice;
 • prelucrează datele de la 5 staţii automate tip Life Mosim cu senzori de nivel şi temperaturi apă (Ocna-Mureş, Mihalţ, Sebeş, Cugir,Acmariu),urmăreşte şi menţine în funcţiune staţiile automate tip Deswatt , cu senzori de precipitatii (Fărău, Dealu Mare, Dobra ), senzori de nivel, precipitaţii, temperatură apa-aer : Ocna-Mureş, Mihalţ, Barăbanţ, Mogoş, Valea Mănăstirii, Teiuş,Blaj /r.Tarnava Mica, Colibi, Benic, Zlatna, Alba-Iulia, Cunţa;
 • asistenţă acordată serviciului monitoring, gospodărirea apelor, apărare, exploatare, etc. din cadrul SGA Alba;

 Staţia Hidrologică Alba Iulia contribuie, prin studiile anuale întocmite, la elaborarea  sintezei  hidrologice precum şi la fondul naţional de date hidrologice.

 

Staţia Hidrologică Câmpeni  efectuează observaţii şi măsurători hidrometrice (niveluri, debite lichide şi solide, precipitaţii, temperatura apei şi aerului etc.) precum şi calcule hidrologice de specialitate la:

 • 7 staţii hidrometrice pe r. Arieş: Arieşeni, Scarisoara, Albac, Câmpeni, Baia de Arieş, Buru şi Turda;
 • 14 staţii hidrometrice pe afluienţii râului Arieş: Albac-Albac, Vadu Moţilor, Arieşul Mic-Ponorel, Abrud-Abrud, Abrud-Câmpeni, Bistra, VL Lupsii, Poşaga, Ocoliş, Bondureasa, Valea Ierii, Iara, Petresţii de Jos şi Viişoara;
 • 7 secţiuni satelit pe afluenţi mai mici Garda Seaca, Ghizghitul, Cerniţa Sohodol, Valea Bistrei, Ierta şi Remetea;
 • 5 izvoare: Sohodol, Câmpeni-abator, Câmpeni-gară, Garde si Ocoliş;
 • 5 foraje: Corneşti, Poiana şi trei la Luncani;
 • 2 platforme nivometrice pentru determinarea stratului de zăpadă şi echivalentului apei din stratul de zăpadă la: Scarişoara si la Valea Lupşii;
 • 2 staţii evaporimetrice la: Albac si Arieşeni;
 • 19 statii pluviometrice cu masuratori de precipitatii lichide si solide (zapada).
 • 1 folosinţă expediţionară transfer apa in bazinul Someşul Rece (hidroenergetica), Lindru;
 • 4 folosinţe sistematice care transferă apa în bazinul Someşul Rece (hidroenergetice) Bondureasa, Şoimu, Calu şi Ursu;
 • Urmăreşte 27 de folosinţe care captează sau evacuează apa râuri şi nu influenţează scurgerea având debite foarte mici;
 • Reconstituirea regimului natural de scurgere la 7 staţii hidrometrice: Câmpeni, Valea Lupşii, Baia de Arieş, Valea Ierii, Iara, Buru şi Turda;
 • Urmărirea şi inventarierea fenomenului de secare pe râurile de pe raza de activitate;
 • Determinarea debitelor de aluviuni in suspensie la 8 staţii hidrometrice: Scărişoara, Albac-Albac, Arieş-Albac, Valea Moţilor, Ponorel, Câmpeni, Iara şi Buru;
 • Urmăreşte buna funcţionare a celor 17 staţii automate tip Deswatt cu senzori de nivel, temperaturi apă, temperatura aer şi precipitaţii de la Arieseni, Scărişoara, Albac-Arieş, Câmpeni – Aries, V Moţilor, Ponorel, Abrud-Abrud, Baia de Arieş, Valea Lupsii, Poşaga, Valea Ierii, Iara, Petresţii de Jos, Buru, Turda, Viişoara şi Horea-Matisesti;

Staţia Hidrologică Câmpeni contribuie, prin studiile anuale întocmite, la elaborarea sintezei hidrologice, precum şi la fondul naţional de date hidrologice.

 

Situații de Urgență

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi secetă hidrologică, este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă sunt următoarele :

 • Inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de  dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), barări artificiale create de animale, alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;
 • Inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
 • Inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică;
 • Fenomene meteorologice periculoase cu impact asupra starii hidrologice: ploi torenţiale, ninsori abundente, temperaturi care conduc la topirea bruscă a zăpezii, variații rapide ale temperaturii aerului in perioada de iarna – primavara care pot provoca blocaje de gheață pe cursurile de apă, deficit de precipitații asociat cu temperaturi maxime extreme care pot provoca seceta hidrologică;
 • Poluări accidentale ale cursurilor de apă;
 • Secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite).

Managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice,  şi poluări accidentale reprezintă ansamblul activităților desfășurate și procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituțiile și serviciile publice abilitate pentru identificarea si monitorizarea surselor de risc, evaluarea informațiilor si analiza situației, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acțiune și implementarea acestora în scopul restabilirii situației de normalitate.

DISPECERAT este componenta sistemului informațional  – decizional în domeniul gospodăririi apelor care dispunde de suportul logistic necesar colecării, prelucrării, validării precum și transmiterii automate a datelor și informațiilor de specialitate. Desfășoară o activitate permanentă care urmărește:

 • evoluția și monitorizarea în secțiuni specifice a principalilor parametrii de ordin cantitativ și calitativ a resurselor de apă, încadrarea în parametrii de exploatare a principalelor construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din bazinul hidrografic Mureș aferent județelor Alba, Cluj și Sibiu, asigurând veghea hidro – meteorologică.
 • în cadrul Centrului Opertiv pentru Situații de Urgență al SGA Alba asigură activitatea permanentă, întocmește și transmite rapoartele operative le nivel de Grup Suport Tehnic cu pagubele rezultate în urma evenimentelor hidrometeorologice periculoase;
 • asigurarea fluxului informațional – decizional normal și extraordinar, transmiterea informărilor, atenționărilor și avertizărilor hidrologice și meteorologice, a informațiilor cu privire la depășirea mărimilor caracteristice și de apărare care pot produce inundații, depășiri ale pragurilor caracteristice care pot produce pagube materiale sau care pun în pericol viața și sănătatea polulației în conformitate cu prevederile Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, având ca efect producera de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcțiile hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră’’ .

SITUAȚII DE URGENȚĂ, INUNDAȚII, SECETE, POLUĂRI (S.U.I.S.P.) asigură coordonarea de specialitate a activității de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice din bazinul hidrografic Mureș aferent județului Alba prin:

 • Asigura elaborarea Planurilor județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursurile de apă.
 • Acorda asistenta tehnica, la cerere, pentru intocmirea Planurilor municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale pe cursurile de apa.
 • în cadrul Centrului Opertiv pentru Situații de Urgență al SGA Alba, se întocmesc rapoarte operative și rapoarte de sinteză la nivel de Grup de Suport Tehnic cu pagubele rezultate în urma evenimentelor hidrometeorologice periculoase;
 • Participă la verificarea anuală a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare din teritoriu, participă la acțiuni de constatare și evaluare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase, la exerciții periodice de simulare a producerii de inundații.

 

BIROU EXPLOATARE LUCRĂRI UCC SI SIGURANTA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

 • Execută lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la lucrările hidrotehnice din administrare, pentru a asigura capacităţile de funcţionale la parametrii proiectaţi, menţinerea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare;
 • Întreţinere şi igienizare a cursurilor de apă în vederea realizării unor albii stabile pentru protejarea localităţilor, terenurilor riverane;
 • Participă şi organizează acţiuni educative şi acţiuni de ecologizare a cursurilor de apă;
 • În situaţiile critice ivite în timpul şi în urma apelor mari, avarii sau cutremure, intervine şi verifică starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice, din administrare şi ia măsurile operative necesare de apărare, consolidări sau reparaţii sub directa îndrumare a ABA Mureş;
 • Asigură organizarea şi funcţionarea activităţii de exploatare din cadrul SH-urilor din subordine şi a formaţiilor de lucru pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare;
 • Urmăreşte, analizează şi propune lucrări de modernizare sau retehnologizare a instalaţiilor ce deservesc lucrările hidrotehnice aflate în administrare;
 • Propune, stabileşte şi promovează lucrările de întreţinere şi reparaţii ce urmează a se executa în cadrul Programului de Gospodărire a Apelor;
 • Întocmeşte programul anual de gospodărire a apelor aferent SGA-ului, stabileşte şi programează lucrările de reparaţii ce se vor executa cu forţe proprii sau cu terţi, în ordinea priorităţii, propune şi programează anual volumele de lucrări de întreţinere şi reparaţii care se vor executa în anul respectiv şi îl prezintă spre aprobare Comitetului de Direcţie ABA Mureş;
 • Verifică lunar în teren lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ conform raportărilor transmise de formaţiile de lucru;
 • Verifică lunar în teren lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ conform raportărilor transmise de formaţiile de lucru;
 • Organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi a recepţiile definitive ale lucrărilor de reparaţii;
 • Urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare şi a instalaţiilor aferente pentru menţinerea lor la parametrii optimi de funcţionare;
 • Centralizează şi întocmeşte rapoarte anuale şi periodice privind starea de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice din administrare;
 • Controlează aplicarea Legii siguranţei barajelor nr. 466/2001 şi a normelor tehnice (NTLH), precum şi activitatea de Urmărirea Comportării Construcţiilor la lucrările terţilor

 

LABORATOR DE CALITATEA APELOR ALBA IULIA

LCA Alba Iulia monitorizează starea apelor din bazinul hidrografic Mureş aferent judeţului Alba si judeţului Cluj (Râul Arieş cu afluenţii), conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring, întocmit de Serviciul Gestiune Monitoring si Protectia Resurselor de Apa Administratia Bazinala de Apa Mureş, în colaborare cu Biroul GMPRA Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba.

LCA Alba Iulia execută încercari fizico-chimice și biologice pentru clientul intern (ABA Mureș) şi pentru clienţi externi (persoane fizice sau juridice). Pentru clienţii externi încercările se efectuează contracost, pe bază de comandă de analize.

LCA Alba Iulia dispune de spații de lucru special amenajate pentru a permite desfășurarea activitaților analitice în condiții optime. Pentru efectuarea încercărilor fizico-chimice și biologice există echipamente de măsurare etalonate și verificate metrologic, reactivi, sticlărie și materiale de referință de calitate.

Personalul LCA Alba Iulia este format din ingineri chimiști, subinginer chimist, tehnicieni chimiști, biolog și prelevator. Personalul este instruit corespunzător și continuu pentru a atinge o competență cât mai ridicată în activitatea depusă.

Sistemul de monitorizare este structurat în 4 subsisteme :

 • Subsistemul ape de suprafaţă (râuri)
 • Subsistemul ape de suprafaţă (lacuri)
 • Subsistemul ape subterane (foraje hidrogeologice, izvoare și foraje de control)
 • Subsistemul ape uzate (surse de poluare)

Mediile de investigare sunt:

 • apa
 • sedimente
 • biota

Parametrii investigați sunt impartiti pe grupe de indicatori: indicatori biologici și bacteriologici, indicatori fizico-chimici generali, metale și micropoluanți organici.

Încercările efectuate de către personalul LCA Alba Iulia sunt grupate pe puncte de lucru:

PL1 Regim de Oxigen ( indicatori determinați:O2, CBO5, CCO-Cr)
PL2 Regim de Nutrienți ( indicatori determinați:NH4, NO3, NO2, Nt, Nk, PO4, Pt)
PL3 Grad de mineralizare ( indicatori determinați:pH, conductivitate, MTS, Reziduu fix, , Alcalinitate, Ca, Mg, Durități, Cl, SO4)
PL4 Regim de Toxice ( indicatori determinați:CN, Fenoli, Detergenti, Extractibile, Fluoruri, Sulfuri, Turbiditate, Metale)
PL 5 Biologie ( indicatori determinați:MNA,FB,PL,Cl a)
PL 6 Prelevarea probelor de apa ( Prelevarea/Eșantionarea/Conservarea probelor de Ape suprafață, Ape uzate, Ape subterane și a Sedimentelor)
Tehnică de măsurare / Dotări:
Volumetrie: Biurete digitale Brand-Titrette, Biurete automate Hirschmann- Pellete
Spectrometrie de absorbție moleculară UV-VIS: Spectrometru UV–VIS ATI UNICAM-UV2-100, Spectrofotometru UV–VIS Shimadzu- UV-1800, Spectrofotometru portabil VIS Macherey-Nagel GmbH&Co- NANOCOLOR VIS II
Electrochimie: pH – conductometru Hanna instruments- HI 5521, pH – conductometru Mettler Toledo – MPC227
Prelevare: pH – metru portabil Mettler Toledo- FiveGo F2, Multiparametru portabil Hanna instruments -HI98194
Gravimetrie: Balanţă analitică METTLER Toledo- AT 200, Balanţă analitică Ohaus – AV 264 CM, Balanţă tehnică OHAUS – AV 4102
Spectrometrie de absorbție atomică-sistem de atomizare flacără: Spectrofotometru cu absorbtie atomica Agilent Technologies Mgf Gmb&Co.KG
Biologie: Stereomicroscop trinocular Carl Zeiss MicroscopyGmbH- Stemi 508, Microscop Carl Zeiss MicroscopyGmbH – AXIO LAB A1

În caz de poluări accidentale, reprezentantul SGA Alba se deplasează în teren şi prelevează probe, care apoi sunt analizate în laborator.

LCA Alba Iulia are implementat un sistem de management al calității conform referențialului SR EN ISO/IEC 17025:2018  fiind acreditat de Asociaţia de Acreditare din România RENAR, conform Certificat de Acreditare nr. LI 1187, Anexa 2. Acreditarea inițială a fost obținută în anul 2004.  LCA Alba Iulia este acreditat RENAR pentru 18 încercări: incercari fizico-chimice (17 indicatori) si prelevarea probelor de apa. Prin acreditarea de către RENAR este certificată funcţionarea laboratorului conform cerinţelor şi atestată competența tehnică a acestuia. Acreditarea de către RENAR a dus la creşterea competitivităţii serviciilor oferite, respectiv a încrederii clienţilor în activitatea laboratorului.

 

COMPARTIMENTUL INTERVENTIE RAPIDA

 • Gestionarea situatiilor de urgenta privind interventia rapida in cazul situatiilor de urgenta generate de inundatii si de poluari accidentale cu hidrocarburi.
 • Efectuarea activitatilor specifice de interventie privind apararea impotriva inundatiilor si poluarilor accidentale cu hidrocarburi pe cursurile de ape prin Centrele de Interventie Rapida care au raza de actiune desfasurata la nivel de judete astfel:
 1. Harghita, Sibiu, Brasov, Bistrita-Nasaud si Mures pentru CIR Mures;
 2. Alba si Cluj pentru CIR Alba
 3. Hunedoara, Timis si Arad pentru CIR Arad.
 • Transmiterea din teren a primelor informatii privind cauzele si urmarile calamitatilor produse de inundatii.
 • Echipa de interventie rapida in caz de poluari accidentale cu hidrocarburi, se deplaseaza in cel mai scurt timp posibil la locul stabilit, evalueaza impactul fenomenului de poluare si actioneaza pentru diminuarea efectelor de poluare

 

GESTIUNE, MONITORING SI PROTECTIA RESURSELOR DE APĂ

 • Controale pentru folosirea şi protecţia albiilor (Alimentări cu apă potabilă şi industrială, Evacuare ape uzate, Irigaţii, Amenajări piscicole, Centrale hidroelectrice, Folosinţe hidromecanice şi balastiere, Ape terapeutice, curative, agrement, traversare cursuri de apă, Depozite de deşeuri industriale şi menajere, etc).
 • Acte de reglementare: Avize de gospodărire a apelor, Autorizații de gospodărire a apelor, Avize de amplasament, Permise de traversare, Consultanțe tehnice, Referate tehnice de specialitate.
 • Monitorizarea cantitativă a surselor de apă ale operatorilor de apă și ale agenţilor economici pentru folosințe de apă. Aplicarea penalităţilor pentru abateri de la normele de utilizare a resurselor de apă.
 • Monitorizarea calitativă a apelor uzate evacuate.
 • Aplicarea penalităţilor pentru nerespectarea condiţiilor stabilite în actele de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.
 • Contribuţii la raportări privind implementarea Directivei Cadru 60/2000/CEE.
 • Asigura elaborarea de materiale specifice activitatii compartimentului pe linia implementarii Directivelor UE in domeniul apei.

 

INSPECTIA TERITORIALA A APELOR 

 • Inspectia Teritoriala a Apelor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, reprezintă organismul de specialitate pentru inspecție și control tehnic în domeniul gospodăririi apelor.
 • Activitatea de inspecție, prin controalele efectuate, are ca obiectiv verificarea referitoare la conformitatea cu reglementări, standarde sau specificații tehnice aplicabile in domeniul gospodaririi apelor la toate folosintele de apa si a oricarei lucrari pe ape sau care are legatura cu apele si prin care, direct sau indirect, se produc modificari temporare sau definitive asupra calitatii apelor, ori regimului de curgere a acestora.
 • Prin controalele efectuate se verifică respectarea de către utilizatorul folosintei de apa a conditiilor si parametrilor impusi prin actul de reglementare (aviz sau autorizatie de gospodarire a apelor, inclusiv actele de reglementare emise pentru functionarea in siguranta si regulamente de exploatare, planuri de interventie la poluari accidentale, etc.) si respectiv impactul folosintei asupra resursei de apa.
 • Inspectia in domeniul apelor este obligatorie pentru toate folosintele de apa si cu periodicitate marita la folosintele de apa cu impact semnificativ asupra resurselor de apa si este exercitata de inspectorii de specialitate și asigură confidentialitatea informatiilor obtinute in cursul activitatii sale de inspectie.
 • Verificarea conformarii obiectivelor controlate la cerintele legislatiei in domeniul apelor; poate determina inspectii viitoare sau aplicarea de sanctiuni, dupa caz.
 • Participă la acţiuni de inspectie si control împreună cu alte autoritati cu atributii in domeniu.
 • Controleaza si rezolva in spiritul legii sesizari ale persoanelor fizice si juridice.

 

PATRIMONIU, CADASTRU SI CADASTRUL APELOR

 • Coordonarea activitatii privind Cadastrul Apelor – baza de date de gospodarirea apelor a obiectivelor neconsumatoare de apa la nivelul S.G.A.-ului.
 • Inventarierea tuturor obiectivelor cadastrale neconsumatoare de apa, aflate pe cursurile de apa sau care sunt in legatura cu apa din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor, indiferent de detinatorul acesteia.
 • Urmarirea evolutiei tuturor obiectivelor cadastrale neconsumatoare de apa, prin controale in teren.
 • Realizarea actiunilor care privesc activitatea de cadastru – topografie in baza actelor de reglementare.
 • Inventarierea și ținerea la zi a patrimoniului propriu din domeniul public de interes national aflat in administrarea institutiei.
 • Realizarea masuratorilor topografice pentru satisfacerea necesitatilor proprii specifice domeniului apelor.
 • Intocmirea documentatiilor cadastrale necesare inscrierii in cartea funciara a bunurilor din patrimoniul institutiei.
 • Aplicarea prevederilor legale si normativelor privind activitatea de Cadastrul Apelor, Cadastru – Topografie si Patrimoniu